Kompost

Materialet som används för att leverera organiskt material eller växtnäringsämnen i en jord som härrör från kompostering.