Ekologiskt jordbruk

Jordbruksproduktion som vanligtvis lägger större vikt vid miljö- och vilda djurskydd och, när det gäller boskapsproduktion, på åtgärder som förmodligen är djurskyddsvänliga. Ekologisk produktion syftar till mer holistiska produktionshanteringssystem för grödor och boskap, med betoning på förvaltningsmetoder på gården framför insatsvaror utanför gården. Detta innebär att man undviker eller till stor del minskar användningen av syntetiska kemikalier som oorganiska gödselmedel, pesticiderläkemedel, där så är möjligt ersätter dem med kulturella, biologiska och mekaniska metoder. Ekologiska producenter syftar uttryckligen till att utveckla en påstått friskare, bördig jord genom att odla och rotera en blandning av grödor och använda klöver för att fixera kväve från atmosfären. Produktion av genetiskt modifierade grödor (GM) och deras användning i djurfoder är förbjuden. Inom ramen för Europeiska unionens (EU) statistik anses jordbruk vara ekologiskt om det överensstämmer med förordning 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter. De detaljerade reglerna för genomförandet av denna förordning fastställs i förordning 889/2008.