Utmattning

Den gradvisa uttömningen av reserver av näringsämnen och organiskt material i jord.