Chris Stoate - SS6

Chris Stoate - SS6

Introduktion av gräslösningar i åkerrotationer har potential att förbättras markstruktur och organiskt material. Detta har fördelar för jordbruksrotationen, men kan också öka vattnet infiltration stormar, med därmed fördelar när det gäller hantering av översvämningsrisker i avrinningsskalan. Nedsatt avrinning från jordbruksavrinningsområden kan också leda till förbättrad vattenkvalitet och vattenekologi.

I ett av våra replikerade tomtförsök i det EU-finansierade SoilCare-projektet valde vi fem moderna djupt rotande jordbruksgräsodlingar som de mest sannolika att skapa vägar för vatten att nå djupt i jorden profil, snarare än att springa av ytan. Varje sort representerades som en 50% -komponent i en annars standardgräs- och klöverblandning, med kontrolldiagram innefattande enbart denna standardblandning. Hela området betades av får och klipptes för ensilage enligt standardpraxis, men under år tre och fyra av experimentet stängde vi av en tre meter bred remsa som var ogrädd och oskuren.