ΓΙΑΤΙ A    SOILCARE;

. Αυτή τη στιγμή, σε ορισμένα συστήματα καλλιεργειών, τα επίπεδα παραγωγής διατηρούνται λόγω των αυξημένων γεωργικών εισροών (λ.χ. θρεπτικές ουσίες και φυτοφάρμακα) και της τεχνολογίας, που αποκρύπτουν τις απώλειες στην παραγωγή εξαιτίας της μειωμένης ποιότητας των εδαφών. Η αυξημένη χρήση των γεωργικών εισροών μπορεί να μειώσει την αποδοτικότητα λόγω του κόστους, ενώ επίσης επηρεάζει αρνητικά και το περιβάλλον. Η βελτίωση της ποιότητας των εδαφών είναι αναγκαία ώστε να σταματήσει ο φαύλος κύκλος υποβάθμισης, αύξησης εισροών, αύξησης κόστους και καταστροφής του περιβάλλοντος.

 

ΣΚΟΠΟΣ

• Να γίνει ανασκόπηση των συστημάτων που μπορεί να θεωρηθούν ότι βελτιώνουν τα εδάφη, να προσδιοριστούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και να αξιολογηθούν οι παρούσες και οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητα των εδαφών.

• Να επιλεχθούν και να δοκιμαστούν συστήματα καλλιεργειών που βελτιώνουν το έδαφος σε 16 Περιοχές Μελέτης σε όλη την Ευρώπη.

• Να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μια ενιαία μεθοδολογία αξιολόγησης των οφελών, περιορισμών, αποδοτικότητας και βιωσιμότητας των συστημάτων αυτών στις Περιοχές Μελέτης.

• Να μελετηθούν τα εμπόδια που αποτρέπουν την υιοθέτηση συστημάτων που βελτιώνουν τα εδάφη και να αναλυθούν τα κίνητρα όπου μπορούν να ενθαρρύνουν τους αγρότες να υιοθετήσουν τέτοια συστήματα καλλιεργειών.

• Να αναπτυχθεί και να εφαρµοστεί µία µέθοδος ώστε να χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσματα από επχεπεπελουχρησιμοποιηθούν.

• Να αναπτυχθεί ένα διαδραστικό εργαλείο για την επιλογή των συστημάτων καλλιεργειών όπου βελτιώνουν την παραγωγή και τα εδάφη σε όλη την Ευρώπη.

• Να αναλυθεί η επίδραση των γεωργικών και περιβαλλοντικών πολιτικών στην υιοθέτηση και περιβαλλοντικών πολιτικστν στην υιοθέτηση των συραλλοντικν πολιτικών στην υιοθέτηση των συραημετενεκ.