HVORFOR HAR VI SOILCARE?

Det er en utfordring å beholde konkurranseevnen i Europeisk planteproduksjon, og samtidig redusere de negative miljøeffektene. I dag blir produksjonsnivået i noen dyrkingssystemer opprettholdt ved økt bruk av f.eks. gjødsel, plantevernmidler og teknologi, noe som maskerer produksjonstap som følge av forringet jordkvalitet. Denne økte bruken av innsatsfaktorer i jordbruket kan redusere lønnsomheten pga. kostadene, men kan også virke negativt inn på miljøet. Forbedring av jordkvaliteten er nødvendig for å komme ut av den negative spiralen, som fører til forringelse, økende forbruk av insatsfaktorer, økte kostnader, og negativo miljøkonsekvenser.

MAL

Hovedmålet i SoilCare er å vurdere potensialet til jordforbedrende dyrkingssystemer e å identifisere e prøve ut stedsspesifikke jordforbedrende dyrkingssystemer som har positiv innvirkning på lønnsomhet e bærekraft i Europa. Delmål

  • Å gjennomgå mulige jordforbedrende dyrkingssystemer, para å identifisere nåværende fordeler og ulemper, og å vurdere nåværende og potensiell innvirkning på jordkvalitet og miljø.
  • Utilizar o jordforbedrende dyrkingssystemer i 16 studieområder i Europa.
  • Å utvikle e anvende en integrert metodikk para å vurdere fordeler og begrensninger, og lønnsomhet eg bærekraft av jordforbedrende dyrkingssystemer i studieområdene.
  • Å undersøke hva som obstrer gårdbrukere i å ta i bruk jordforbedrende dyrkingssystemer, og studere hvordan hensiktsmessige insentiver kan brukes som motivasjon para implementação.
  • Å utvikle og bruke en metode to å oppskalere resultater fra studieområdene til Europeisk nivå.
  • Å utvikle et interaktivt verktøy para valg av jordforbedrende dyrkingssystemer i Europa.
  • Å analysere hvordan jordbruks- og miljøpolitikk påvirker implementering av jordforbedrende dyrkingssystemer.