Płodozmian

Czasowe przemiany różnych rodzajów upraw (koszone vs wyorywowane, rośliny jednoliścienne vs dwuliścienne, jednoroczne vs wieloletnie) na kawałku gruntu rolnego.