Poniższa tabela przedstawia przegląd pakietów roboczych w projekcie SoilCare. 

 

WP  Tytuł Instytut partnerski Lider WP Zastępca WP
1 Zarządzanie Projektami WR Rudi Hessel Erik van den Elsen
2 Przegląd CS poprawiających glebę    WR Oenema  Marius Heinen
3 Partycypacyjny wybór CS  NEWCASTLE Mark Reed  Niki Rust
4 Metodologia monitorowania i oceny CS   WYJĄTKOWE Abdallah Alaoui Felicitas Bachmann
5 Monitorowanie i ocena CS  KUL Guido Wyseure  Jan Diels
6 Skalowanie i synteza RYKS  Jadwiga van Delden  Simone Verzandvoort 
7 Analiza polityki i wsparcie polityki   ŚRODOWISKO Melanie Muro Zuzana Lukacova
8 Rozpowszechnianie i komunikacja GLOUSTERSHIRE Jane Mills Julie Ingram

    

Pielęgnacja glebyWPDdiagram

 

Zarządzanie projektem WP1Ogólny cel WP1 jest dwojaki: 1) zapewnienie właściwego zarządzania działaniami projektu, 2) usprawnienie kwestii administracyjnych, finansowych, prawnych i IP (własności intelektualnej), aby umożliwić partnerom BRT skupienie się na ich działalności badawczej. Konkretne cele podrzędne to:

 • Zarządzanie działaniami ułatwiające sprawne działanie celów projektu poprzez wspieranie koordynatora, liderów WP i innych partnerów oraz sporządzanie okresowych raportów z działań
 • Zajmuje się wszystkimi sprawami finansowymi, administracyjnymi i prawnymi konsorcjum
 • Zajmij się kwestiami równości płci w projekcie
 • Zapewnienie dobrej komunikacji w ramach projektu i stronom spoza konsorcjum
 • Organizowanie plenarnych spotkań projektowych i ułatwianie organizacji posiedzeń Rady Naukowej

WP2 Przegląd CS ulepszających glebęGłównym celem WP2 jest przegląd i ocena obecnie stosowanych poprawiających glebę systemów upraw i technik agronomicznych w UE. Cele szczegółowe to:

 • Aby dokonać przeglądu polepszających glebę CS i ich głównych sił napędowych w Europie,
 • Analiza mocnych i słabych punktów (Analiza SWOT) zidentyfikowanych poprawiających glebę CS, przy zastosowaniu kryteriów agronomicznych, środowiskowych i społeczno-ekonomicznych,
 • Aby opracować i przetestować ramy klasyfikacji CS ulepszających glebę,
 • Aby uzyskać wartości progowe dla jakość glebyoraz zidentyfikować potrzebę ulepszania gleby CS jako funkcjonować stref glebowo-klimatycznych w Europie oraz
 • Opracowanie i przetestowanie narzędzia decyzyjnego do wstępnej selekcji kluczowych CS poprawiających glebę.

WP3 Partycypacyjny wybór CS

 • Utwórz panele doradcze z udziałem wielu interesariuszy, aby kierować i współtworzyć badania w każdym ośrodku badawczym
 • We współpracy z panelami doradczymi, określ najbardziej odpowiednie sposoby i formaty rozpowszechniania wyników projektu w ośrodkach badawczych (we współpracy z WP8),
 • Korzystając z przemyślanych technik wielokryterialnych, współpracuj z lokalnymi partnerami konsorcjum, aby ułatwić lokalnym interesariuszom w każdym miejscu badania wybór systemów upraw i technik agronomicznych,
 • Zbierz dowody dotyczące czynników społecznych wpływających na adopcja innowacji poprawiających glebę (zidentyfikowanych początkowo przez partnerów w ramach studium przypadku w WP2 oraz w celu opracowania scenariuszy w WP6),
 • W wybranych witrynach zbieraj i analizuj dane jakościowe, aby rozważyć, w jaki sposób dynamika zaufania i inne czynniki mogą wyjaśniać społeczną akceptację i adopcja innowacji poprawiających glebę, takich jak nowe systemy upraw.

WP4 Metodologia monitorowania i oceny CSGłównym celem WP4 jest opracowanie kompleksowej metodologii oceny zarówno korzyści, jak i wad różnych CS, która posłuży zarówno do celów monitorowania, jak i ewaluacji.
Cele szczegółowe to:

 • Opracowanie i przetestowanie kompleksowej metodologii oceny dla ośrodków badawczych;
 • Opracowanie planu monitorowania dla każdego ośrodka badawczego we współpracy z WP5.

WP5 Monitorowanie i ocena CS

 • Wdrożenie CS poprawiających glebę, które zostały wybrane w WP3 do testowania we współpracy z interesariuszami
 • Monitorowanie tych CS przez 2-3 lata, aby móc ocenić wydajność w różnych warunkach pogodowych
 • Określ, która polepszająca glebę CS byłaby najbardziej odpowiednia dla każdego miejsca
 • Pokaż interesariuszom prezentacje CS, aby podzielić się nimi i omówić wyniki monitorowania i oceny
 • Zbudowanie wspólnej bazy danych umożliwiającej porównanie realizacji, monitorowania i oceny CS w badanych lokalizacjach

WP6 Upscaling i syntezaGłówne cele WP6 to:

 • Zsyntetyzuj i zintegruj wyniki uzyskane w ramach WP 3-5 w różnych ośrodkach badawczych w celu wyciągnięcia ogólnych wniosków dotyczących zastosowania polepszających glebę CS.
 • Opracowanie i zastosowanie ilościowego, wyraźnego przestrzennie modelu do oceny wpływu polepszających glebę CS na poziomie europejskim w ramach zestawu przyszłych scenariuszy
 • Opracuj interaktywne narzędzie do oceny możliwości zastosowania polepszających glebę CS w całej Europie.

Analiza polityki WP7 i wsparcie polityki Określenie dobrych alternatyw politycznych w celu przyjęcia technik ulepszania gleby, badanych w innych WP. Dokładniej, WP7 koncentruje się na aspektach instytucjonalnych (zarządzania) osiągania inteligentniejszego i bardziej zrównoważonego rolnictwa i ma następujące cele:

 • Aby przejrzeć bieżące zasady mające znaczenie dla jakość glebydegradacja gleby i adopcja CS
 • Wybór alternatywnych polityk do ulepszenia jakość gleby oraz zapobiegać degradacji gleby w rolnictwie na różną skalę (europejska, krajowa, niższa i lokalna) oraz po uczestnictwie podejście wielopodmiotowe.
 • Promowanie polityk, które mogą się rozwijać adopcja polepszających glebę CS poprzez przełożenie naukowych wyników SOILCARE na briefingi polityczne

Rozpowszechnianie i komunikacja WP8

 • Opracuj zaawansowane i łatwo dostępne centrum informacyjne SOILCARE
 • Opracuj strategię rozpowszechniania i komunikacji w oparciu o określone cele i zadania, aby zwiększyć widoczność projektu i zapewnić, że wyniki projektu dotrą do zamierzonej grupy docelowej
 • Opracuj zestaw produktów do rozpowszechniania na podstawie wyników badań dostosowanych do różnych kategorii interesariuszy w ośrodkach badawczych, na poziomie krajowym i europejskim.