Chris Stoate - SS6

Chris Stoate - SS6

Wprowadzenie lejów trawiastych do płodozmianu może ulec poprawie struktura gleby i materia organiczna. Ma to zalety dla płodozmianu, ale może również zwiększyć ilość wody infiltracja wskaźniki w czasie sztormów, co pociąga za sobą korzyści w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym w skali zlewni. Zredukowany spływ ze zlewni rolniczych może również skutkować poprawą jakości wody i ekologii wód.

W jednym z naszych powtórzonych eksperymentów na poletkach w ramach finansowanego ze środków UE projektu SoilCare wybraliśmy pięć nowoczesnych, głęboko zakorzenionych odmian traw rolniczych, które z największym prawdopodobieństwem tworzą ścieżki dla wody docierającej w głąb gleby. profilzamiast uciekać z powierzchni. Każda odmiana była reprezentowana jako 50% składnik standardowej mieszanki rajgrasu i koniczyny, z poletkami kontrolnymi obejmującymi tylko tę standardową mieszankę. Cały obszar był wypasany przez owce i wycinany na kiszonkę zgodnie ze standardową praktyką, ale w trzecim i czwartym roku eksperymentu odgrodziliśmy pas o szerokości trzech metrów, który nie był wypasany i nieocięty.