ΓΙΑΤΙ ΤΟ    SOljepleie;

Η φυτική παραγωγή στην Ευρώπη αντιμετωπίζει την πρόκληση να παραμείνει ανταγωνιστική και ταυτόχρονα να επιτυγχάνει μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτή τη στιγμή, σε ορισμένα συστήματα καλλιεργειών, τα επίπεδα παραγωγής διατηρούνται λόγω των αυξημένων γεωργικών εισροών (λ.χ. θρεπτικές ουσίες και φυτοφάρμακα) και της τεχνολογίας, που αποκρύπτουν τις απώλειες στην παραγωγή εξαιτίας της μειωμένης ποιότητας των εδαφών. Η αυξηµένη χρήση των γεωργικών εισροών µπορεί να µειώσει την αποδοτικότητα λόγω του κόστους, εν Η βελτίωση της ποιότητας των εδαφών είναι αναγκαία ώστε να σταματήσει ο φαύλος κύκλος υποβάθμισης, αύξησης εισροών, αύξησης κόστους και καταστροφής του περιβάλλοντος.

 

ΣΚΟΠΟΣ

• Να γίνει ανασκόπηση των συστημάτων που μπορεί να θεωρηθούν ότι βελτιώνουν τα εδάφη, να προσδιοριστούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και να αξιολογηθούν οι παρούσες και οι πιθανές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την ποιότητα των εδαφών.

• Να επιλεχθούν και να δοκιµαστούν συστήµατα καλλιεργειών που βελτιώνουν το έδαφος σε 16 Περιοχές Με

• Να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μια ενιαία μεθοδολογία αξιολόγησης των οφελών, περιορισμών, αποδοτικότητας και βιωσιμότητας των συστημάτων αυτών στις Περιοχές Μελέτης.

• Να μελετηθούν τα εμπόδια που αποτρέπουν την υιοθέτηση συστημάτων που βελτιώνουν τα εδάφη και να αναλυθούν τα κίνητρα όπου μπορούν να ενθαρρύνουν τους αγρότες να υιοθετήσουν τέτοια συστήματα καλλιεργειών.

• Να αναπτυχθεί και να εφαρµοστεί µία µέθοδος ώστε να χρησιµοποιηθούν τα αποτελέσµατα από επίπεδο α

• Να αναπτυχθεί ένα διαδραστικό εργαλείο για την επιλογή των συστηµάτων καλλιεργειών όπου βελτιών

?