Jordtrussel

Jord kan miste sin produktivitet funksjon på grunn av jordforringelse. Eksempler på jordtrusler er: forsuring, komprimering, forurensning (forurensning), nedgang i organisk jordsmonn, nedgang i jord biologisk mangfold, forørkning, erosjon, flom og vannlogging, skred, forsaltning.