Jordegenskaper

Jordens kjemiske, fysiske eller biologiske egenskaper som kan indikere dets nivå på funksjon of økosystemtjenester. Egenskaper kan være dynamiske eller iboende egenskaper. Se også jordkvalitet indikator.