Mangfold

Biologisk mangfold kan referere til antall arter i et område, antall arter av arter (f.eks. Mikrobielle funksjonelle grupper, eller plantestrukturer), graden av genetisk variasjon i en art, eller fordelingen av arter i et område.