Onderstaande tabel geeft een overzicht van de Werkpakketten in het SoilCare-project. 

 

WP  Titel Partnerinstituut WP-leider WP plaatsvervanger
1 Project Management WR Rudi Hessel Erik van den Elsen
2 Herziening van bodemverbeterende CS    WR Oene Oenema  Marius Heinen
3 Participatieve selectie van CS  NEWCASTLE Mark Reed  Niki Rust
4 Methodologie om CS te monitoren en te beoordelen   UNIBE Abdallah Alaoui Felicitas Bachmann
5 Monitoring en beoordeling van CS  KUL Guido Wyseure  Jan Diels
6 Opschaling en synthese RIKS  Hedwig van Delden  Simone Verzandvoort 
7 Beleidsanalyse en beleidsondersteuning   MILIEU Melanie Muro Zuzana Lukacova
8 Verspreiding en communicatie GLOUCESTERSHIRE Jane Mills Julie Ingram

    

Bodemverzorging WPDiagram

 

WP1 ProjectbeheerDe algemene doelstelling van WP1 is tweeledig: 1) zorgen voor een goed activiteitenbeheer van het project, 2) administratieve, financiële, juridische en intellectuele eigendom (IE) kwesties stroomlijnen zodat OTO-partners zich kunnen concentreren op hun onderzoeksactiviteiten. Specifieke subdoelen zijn:

 • Activiteitenbeheer om een ​​soepele werking van de projectdoelstellingen te vergemakkelijken door de coördinator, WP-leiders en andere partners te ondersteunen en de periodieke activiteitenverslagen op te stellen
 • Om alle financiële, administratieve en juridische zaken van het consortium af te handelen
 • Pak gendergelijkheidskwesties in het project aan
 • Zorg dragen voor een goede communicatie binnen het project en naar partijen buiten het consortium
 • Plenaire projectvergaderingen organiseren en de organisatie van vergaderingen van de wetenschappelijke raad vergemakkelijken

WP2 Beoordeling van bodemverbeterende CSHet belangrijkste doel van WP2 is het herzien en beoordelen van de momenteel gebruikte bodemverbeterende teeltsystemen en agronomische technieken in de EU. Specifieke doelstellingen zijn:

 • Om bodemverbeterende KV en hun belangrijkste drijvende krachten in Europa te evalueren,
 • Om de sterke en zwakke punten te analyseren (SWOT-analyse) van de geïdentificeerde bodemverbeterende CS, gebruikmakend van agronomische, ecologische en sociaaleconomische criteria,
 • Een raamwerk ontwikkelen en testen voor het classificeren van bodemverbeterende CS,
 • Om drempelwaarden af ​​te leiden voor bodemkwaliteit, en om de behoefte aan bodemverbeterende CS te identificeren als functie van pedoklimatologische zones in Europa, en
 • Een beslissingsinstrument ontwikkelen en testen dat kan worden gebruikt voor de voorselectie van belangrijke bodemverbeterende CS.

WP3 Participatieve selectie van CS

 • Creëer adviespanels met meerdere belanghebbenden om onderzoek op elke studieplek te begeleiden en te co-produceren
 • Identificeer in samenwerking met adviespanels de meest geschikte manieren en formaten om projectresultaten te verspreiden binnen de studielocaties (in samenwerking met WP8),
 • Gebruik deliberatieve technieken met meerdere criteria en werk samen met lokale consortiumpartners om lokale belanghebbenden op elke onderzoekslocatie te helpen bij het selecteren van teeltsystemen en agronomische technieken,
 • Verzamel bewijs over sociale factoren die het adoptie van bodemverbeterende innovaties (in eerste instantie geïdentificeerd door case study-partners in WP2, en om de ontwikkeling van scenario's in WP6 te informeren),
 • Verzamel en analyseer op geselecteerde sites kwalitatieve gegevens om na te gaan hoe de dynamiek van vertrouwen en andere factoren de sociale aanvaardbaarheid en adoptie van bodemverbeterende innovaties zoals nieuwe teeltsystemen.

WP4 Methodologie om CS te bewaken en te beoordelenHet hoofddoel van WP4 is het ontwikkelen van een uitgebreide methodologie voor het beoordelen van zowel voor- als nadelen van verschillende CS, die zowel voor monitoring- als evaluatiedoeleinden zal dienen.
Specifieke doelstellingen zijn:

 • Om een ​​uitgebreide beoordelingsmethodologie voor studieplekken te ontwikkelen en te testen;
 • In samenwerking met WP5 een monitoringplan opstellen voor elke Study Site.

WP5 Monitoring en beoordeling van CS

 • Implementeer de bodemverbeterende CS die in WP3 zijn geselecteerd om te testen in samenwerking met stakeholders
 • Deze CS gedurende 2-3 jaar monitoren om de prestaties onder verschillende weersomstandigheden te kunnen beoordelen
 • Bepaal voor elke locatie welke bodemverbeterende CS het meest geschikt is
 • Geef demonstraties van CS aan belanghebbenden om monitoring- en beoordelingsresultaten te delen en te bespreken
 • Het bouwen van een gemeenschappelijke database die het mogelijk maakt de implementatie, monitoring en beoordeling van de CS op de studielocaties te vergelijken

WP6 Opschaling en syntheseDe belangrijkste doelstellingen van WP6 zijn:

 • Synthetiseren en integreren van de resultaten verkregen door WP's 3-5 in de verschillende Study Sites om algemene conclusies te trekken voor de toepassing van bodemverbeterende CS
 • Ontwikkel en pas een kwantitatief, ruimtelijk expliciet model toe om de impact van bodemverbeterende Kv op Europees niveau te beoordelen aan de hand van een reeks toekomstscenario's
 • Ontwikkel een interactieve tool om het potentieel voor de toepassing van bodemverbeterende CS in heel Europa te beoordelen.

WP7 Beleidsanalyse en beleidsondersteuning Het identificeren van goede beleidsalternatieven om de bodemverbeterende technieken te adopteren die in de andere WP's zijn onderzocht. Meer specifiek richt WP7 zich op de institutionele (bestuurs) aspecten van het realiseren van slimmere en duurzamere landbouw en heeft het de volgende doelen:

 • Om huidig ​​beleid te herzien dat relevant is voor bodemkwaliteit, bodemdegradatie, en adoptie van CS
 • Om beleidsalternatieven te selecteren om te verbeteren bodemkwaliteit en bodemdegradatie in de landbouw op verschillende schaalniveaus (Europa, nationaal, subnationaal en lokaal) voorkomen en na een multi-actor benadering.
 • Om beleid te bevorderen dat kan toenemen adoptie van bodemverbeterende CS, door wetenschappelijke SOILCARE-resultaten te vertalen naar beleidsbriefings

WP8 Verspreiding en communicatie

 • Ontwikkel een geavanceerde en gemakkelijk toegankelijke SOILCARE-informatiehub
 • Ontwikkel een verspreidings- en communicatiestrategie op basis van gespecificeerde doelen en doelstellingen om de zichtbaarheid van het project te vergroten en ervoor te zorgen dat de projectresultaten de beoogde doelgroep bereiken
 • Ontwikkel een reeks verspreidingsproducten van de onderzoeksresultaten die geschikt zijn voor verschillende categorieën belanghebbenden op studielocaties, nationaal en Europees niveau.