Chris Stoate - SS6

Chris Stoate - SS6

Het introduceren van grasleien in akkerbouwrotaties heeft de potentie om te verbeteren bodemstructuur en organisch materiaal​ Dit heeft voordelen voor de akkerbouw, maar kan ook het water verhogen infiltratie tarieven tijdens stormen, met als resultaat voordelen in termen van overstromingsrisicobeheer op stroomgebiedschaal. Verminderd runoff uit agrarische stroomgebieden kan ook resulteren in een verbeterde waterkwaliteit en aquatische ecologie.

In een van onze gerepliceerde perceelexperimenten in het door de EU gefinancierde SoilCare-project, hebben we vijf moderne diepwortelende agrarische grascultivars geselecteerd als de meest waarschijnlijke wegen om water tot diep in de bodem te laten doordringen. profielen, in plaats van van het oppervlak te rennen. Elke cultivar werd voorgesteld als een bestanddeel van 50% van een verder standaard mengsel van raaigras en klaver, waarbij alleen dit standaardmengsel in de controlelocaties was opgenomen. Het hele gebied werd begraasd door schapen en volgens de standaardpraktijk gemaaid voor kuilvoer, maar in jaar drie en vier van het experiment hebben we een strook van drie meter breed afgezet die niet was begraasd en ongemaaid.