Jane Mills - WP8

Jane Mills - WP8

Veld Solør T. Seehusen NIBIO

 

De afgelopen vier jaar hebben onderzoekers en landbouwadviseurs van SoilCare onderzocht wat voor maatregelen nodig zijn om de Europese landbouw duurzamer te maken. Het doel is om oplossingen te vinden die zijn aangepast aan de lokale klimaat- en bodemgesteldheid en de sociaal-economische situatie.

De bevolking neemt toe. Het legt ook druk op het landoppervlak in verschillende Europese landen, met toenemende voedselproductie op het afnemende landoppervlak. Om uitputting van de bodem te voorkomen, moeten lokale maatregelen worden genomen die bijdragen aan een meer duurzame landbouw.

In het Europese onderzoeksproject SoilCare werken onderzoekers al enkele jaren aan oplossingen voor de uitdagingen waarmee onze landbronnen worden geconfronteerd. "Veel van de hedendaagse landbouwpraktijken gaan verder dan de bodemstructuur en bodemsamenstelling, wat op zijn beurt resulteert in een vermindering bodemkwaliteit’, zegt Jannes Stolte, afdelingsmanager bij NIBIO en van Noorse kant verantwoordelijk voor het SoilCare-project. "Door de manier waarop we met de bodem omgaan te veranderen, kunnen we de achteruitgang van bodemkwaliteit. Dit is absoluut cruciaal als we de toekomstige voedselproductie willen behouden, en liefst ook vergroten."

 

In gevangenschap levende planten voor het verbeteren van de bodemkwaliteit


In Noorwegen heeft NIBIO in samenwerking met de Norwegian Agricultural Advisory Service (NLR East) gekeken hoe vanggewassen die in open velden worden gezaaid, kunnen bijdragen aan het verhogen van het koolstofgehalte en het algehele bodemkwaliteit. Veldproeven om erachter te komen of verschillende planten met hun wortelsystemen kunnen oplossen Inklinking van grond er is ook schade aangericht.

IMG_20201105_113153.jpg

NIBIO-onderzoeker Frederik Bøe is verantwoordelijk voor de vangstgroei-experimenten. Hij zegt dat vanggewassen internationaal vooral werden gezien om stikstof te verminderen runoff. Vanggewassen die het hele najaar groeien, nemen namelijk de stikstof op die na de oogst uit de bodem vrijkomt. "In Noorwegen worden vanggewassen ook beschouwd als een belangrijke maatregel tegen deeltjesgebonden fosfor runoff, omdat de planten het bodemoppervlak beschermen en de wortels ertoe bijdragen dat de grond stabieler blijft dan wanneer deze kaal is", zegt hij.   

In het kader van SoilCare heeft Bøe onder meer onderzocht of vanggewassen die in gebieden met veel open velden worden gezaaid, ook het koolstofgehalte van de bodem kunnen verhogen en kunnen bijdragen aan een betere bodemkwaliteit. "Planten in gevangenschap toevoegen biomassa aan de bodem, en zo bijdragen aan toegenomen koolstofsequestratie. Door de verhoogde aanvoer van plantenresten kan de activiteit van de in de bodem levende micro-organismen toenemen, die op hun beurt voor betere bodemstructuur en een grotere afgifte van voedingsstoffen aan de planten", zegt hij.

Van de vanggewassen die op het proefveld in Øsaker werden gezaaid, deden lodde, raaigras en klaver het het beste. 

IMG_20190805_124425.jpg


Moeilijke weersomstandigheden tijdens de proefperiode

Tijdens de projectperiode hebben Bøe en NLR Øst een klein route-experiment gehad voor vangstgroei bij Øsaker in Østfold. Het is moeilijk gebleken om in het gebied een goede vangstgroeibedekking tot stand te brengen, vooral vanwege de ongebruikelijke hitte en droge omstandigheden in de zomer van 2018.

"Naast variaties in het weer, werden de vestiging en ontwikkeling van vanggewassen negatief beïnvloed door zowel onkruid als praktische uitdagingen die gepaard gaan met zo'n klein proefgebied", zegt Bøe. Van de gezaaide tussengewassen deden lodde, raaigras en klaver het het beste. De droogteperiode leek echter een negatief effect te hebben op zowel de bodem als het aquatisch milieu.  "Omdat de plantengroei over het algemeen slecht was, kan dit hebben geleid tot een verlaagd koolstofgehalte in het proefveld als gevolg van een kleine toevoer van koolstof via plantaardig materiaal naar de bodem", legt Bøe uit. "Daarnaast zagen we een overmaat aan nutriënten in de bodem als gevolg van de meststof niet door de planten worden opgenomen, wat een potentieel risico vormt voor het omringende watermilieu". De onderzoeker wijst erop dat hoewel ze problemen hadden om voldoende vangstgroeidekking op het proefgebied te krijgen, dit geen even groot probleem leek te zijn voor nabijgelegen bedrijven met vangstgroei. "Een aantal van de kwekerijen heeft in de jaren daarna, na de droogte in 2018, dekking van de vangstgroei bereikt. Dat we op het proefgebied zo'n slechte groei hadden, is waarschijnlijk deels te wijten aan het feit dat het areaal dat we gebruikten vrij klein was", zegt hij. zegt.

  

Pakket schade wielsporen Solør 2015 T. Seehusen NIBIO.JPG

 

Plantenwortels kunnen bodemverdichting verminderen


landbouw onder ongunstige omstandigheden kan leiden tot Inklinking van grond, wat op zijn beurt kan leiden tot verminderde infiltratie van water, groter oppervlak runoff, Meer erosie en slechtere omstandigheden voor plantengroei. Dit wordt een steeds grotere uitdaging, vooral in Noorwegen, waar klimaatverandering leidt tot warmere temperaturen met meer neerslag. "Naast het vinden van de best mogelijke praktijk om te vermijden Inklinking van grond en bodemstabiliteit verhogen om de bodem minder gevoelig te maken, is het belangrijk om te kijken of het mogelijk is om bestaande op te lossen Inklinking van grond waar de schade al is opgetreden", zegt NIBIO-onderzoeker Till Seehusen.

In samenwerking met NLR Øst heeft hij experimenten uitgevoerd om oplossingsmethoden te vinden Inklinking van grond schade. Op basis van een eerder pakketexperiment uit 2015 bij Solør-Odal, ten noorden van Kongsvinger, legde hij in 2017 routes aan met verschillende groeiverschuivingen. De groeiverschuivingen waren inclusief gerst monocultuur, gewasrotatie met koolzaad en graan, en routes met de overblijvende kruidenluizen. "Het wortelstelsel van rapen en luizen kan in theorie helpen om de bodemstructuur, waardoor het water makkelijker infiltreert en het graan betere groeiomstandigheden heeft. We hebben niet alle gegevens volledig geanalyseerd, maar voorlopige resultaten laten zien dat de luizen vrij goed werkten, terwijl de oliegroei van rapen niet het gewenste effect had", zegt de onderzoeker.

Wat betreft het vangstgroei-experiment, de ongewoon droge groeiseizoen in 2018 gevolgd door de extreem natte vroege zomer van 2019 was een uitdaging. "Rogge is relatief robuust en heeft ook een groot en efficiënt wortelgestel als het goed is opgezet. Helaas liep het etablissement niet helemaal zoals gehoopt. Dit komt door de bijzondere seizoenen met wisselend weer, maar ook dat de groeiseizoen lijkt gewoon te kort voor rapen in Solør-Odal", zegt Seehusen.  Dat het route-experiment ook door elanden werd bezocht, verbeterde de situatie niet. "In zulke kleine proefgebieden is het best belangrijk als er een enorme eland door het proefveld stapt", zegt Seehusen.

De experimenten met de Luzern die nu al vier jaar aan de gang zijn, zijn veelbelovender. "De luzerne heeft alle tijd gehad om zich te vestigen en het wortelstelsel te ontwikkelen en we hebben een zeer goede groei gerealiseerd", aldus Seehusen.Het is erg leuk om in het luzerneveld te graven. Het is gegroeid met sterke wortels, zowel naar beneden als in de breedte".  Volgens de onderzoeker heeft het wortelstelsel van de luzerne een goed effect gehad op de bodemstructuur. De wortels zijn de verdichte grond binnengedrongen en gevormd poriën. Deze geven de bodem een ​​betere watergeleiding en kunnen de groei van volgende planten zoals graan helpen. "Het plan is nu in 2021 om te onderzoeken wat de nawerkingen zijn van hoe opgeloste grond die is opgelost werkt voor graan", zegt Seehusen. Het is echter een klein probleem", voegt hij eraan toe: "In Noorwegen heeft Luzern niet veel marktwaarde behalve als voer voor paarden".

Hoewel de luzerne uit onderzoeksoogpunt een succes lijkt te zijn bij het oplossen van perceelschade, kan het voor de boeren duur zijn om het te cultiveren, omdat ze het land tijdens de groei voor niets anders mogen gebruiken. Dat gezegd hebbende, zijn er niet veel kosten verbonden aan het daadwerkelijk tot stand brengen van groei. Naast bemesten met rhizobium bacteriën in het eerste seizoen groeit het vanzelf, merkt de onderzoeker op. De alfalfa, met zijn sterke wortels, had een goed effect op de bodemstructuur.


Winstgevendheid gaat over meer dan productievolume

Bij het afwegen van duurzame maatregelen tegen kosten spelen veel factoren een rol. Een ding dat zeker is, en waar SoilCare zich vooral zorgen over maakt, is dat de hogere kosten niet verder mogen gaan dan de boer.

"De vraag naar voedsel van hoge kwaliteit, dat het milieu niet schaadt, neemt toe. We moeten manieren vinden om een ​​duurzame productie in stand te houden en tegelijkertijd onze landbronnen te beschermen en de algehele winstgevendheid te behouden", zegt Rudi Hessel van de Universiteit van Wageningen in Nederland en projectmanager voor SoilCare.

De winstgevendheid waar Hessel het over heeft, is meer dan alleen het productievolume. "Winstgevendheid gaat niet alleen over geld, maar is een balans tussen inkomsten en uitgaven. Als we de kosten van voedselproductie voor het milieu kunnen verlagen, bijvoorbeeld door minder te verbruiken meststof en chemicaliën, zal de algehele winstgevendheid van de samenleving als geheel toenemen, ook al kan het productieniveau iets dalen", zegt hij.Europa kan zich een kleine daling van de landbouwproductie veroorloven, maar dat mag niet ten koste gaan van de boeren. Boeren moeten gewoon een betere prijs krijgen voor hun producten", voegt hij eraan toe.

 grondverpakking naar seehusen.jpg

Foto boven: Onderzoeker Till Seehusen in NIBIO heeft verschillende onderzoeken gedaan naar de gevolgen van Inklinking van grond. In SoilCare onderzoekt hij of gezwellen met sterke wortelstelsels kunnen bijdragen aan het oplossen van pakketschade. 

Foto's: Frederik Bøe, Till Seehusen, Jon Schärer, To Seehusen

Link naar het originele artikel in het Noors.

Dinsdag 01 september 2020 15: 19

Mensenhandel beheren

Het beheren van mensenhandel kan de risico's van Inklinking van grond en erosie door het gewicht en / of de frequentie van machines die door de grond rijden te verminderen. 

Mogelijke manieren om mensenhandel te beheren zijn onder meer het veranderen van de grootte van machines, het aanpassen van de bandenspanning, het boren over hellingen, het houden van apparatuur op de kopakker, het toepassen van een gecontroleerd verkeerssysteem, het verminderen van landbouw, en het vermijden van mensenhandel tijdens natte periodes.  

 

 Titel  Taal  Soort bron  Link naar de bron
Een gids voor het verminderen van verdichting (door middel van beheerde handel) EN Online gids https://soilandwater.org.uk/Guide-to-cutting-compaction
Informatieve website op gecontroleerd verkeer landbouw  EN  Website  http://www.controlledtrafficfarming.com/WhatIs/What-Is-CTF.aspx 
Gecontroleerd verkeer farming: wat is CTF en hoe u het op uw bedrijf kunt implementeren EN Video https://www.youtube.com/watch?v=UHbAZivTCLo

 

Het SoilCare-project ontwikkelt een reeks toekomstscenario's met als doel verschillende wegen voor de Europese landbouw te identificeren, vanaf nu tot 2050, die de ontwikkeling van beleid zullen ondersteunen dat toekomstbestendig is. Het scenario-ontwikkelingsproces is bedoeld om op de volgende manieren een bijdrage te leveren:

 • scenario's ontwikkelen waarmee de effectiviteit van voorgestelde beleidsmaatregelen kan worden getest en die kunnen worden gebruikt bij het ontwerpen van beleidsmaatregelen
 • sociaal leren mogelijk maken en de strategische capaciteit vergroten bij het overwegen van beleidsalternatieven en onzekere toekomst
 • het begrip vergroten van moeilijke toekomsten om in te opereren, en manieren vinden om nu actie te ondernemen tegen deze toekomsten

Een overzicht van de aanpak die is gevolgd bij het ontwikkelen van deze scenario's is te vinden hier. Tot op heden zijn de volgende 4 conceptscenario's ontwikkeld.

Vier scenario's

 

Hieronder vindt u een beschrijving en een video met details van elk scenario.

 Scenario 1: Lokaal en duurzaam (voor wie het kan betalen) Beschrijving van scenario 1  SoilCare Scenario1 afdekschuif
 Scenario 2: Onder druk  Beschrijving van scenario 2   Bodemverzorging Scenario2 afdekschuif1
 Scenario 3: Race naar de bodem  Beschrijving van scenario 3

  SoilCare Scenario3 afdekschuif

 Scenario 4: zorgen en delen  Beschrijving van scenario 4

  Bodemverzorging Scenario4 afdekschuif3

 

 

De conceptscenario's werden gepresenteerd tijdens een webinar op 23 april 2020, waar deelnemers werd gevraagd om feedback te geven op elk scenario om ze verder te ontwikkelen. De webinarpresentaties zijn hier te vinden (Introductie van webinar en Aanpak en scenario's) en een opname van het webinar hier.

We verzamelen nog steeds feedback over deze scenario's om hun inhoud en relevantie te helpen verbeteren en om ervoor te zorgen dat we feedback krijgen van een zo breed mogelijk scala aan mensen uit verschillende sectoren. 

Help alstublieft door uw feedback in het formulier te geven hier.

 

 

 

Woensdag 08 april 2020 20: 50

Media artikelen

Land / mediatype Titel met link Bron Type Datum
 België      
 Artikel Effectief werken aan de bodemkwaliteit

 Management & Technology tijdschrift

 26.05.18
 Artikel SoilCare test bodemverbetering via teelttechnieken  Nationaal informatiecentrum voor landbouw  05.12.17
 Artikel SoilCare: voor opbrengst en duurzame gewasproductie in    
Dinsdag, 31 maart 2020 12: 47

Beleidsnota's

Beleidsnota's

Het SoilCare-project heeft een aantal beknopte samenvattingen opgeleverd over bepaalde bodemgerelateerde kwesties die in het project zijn geïdentificeerd, met enkele aanbevelingen voor beleidsopties. 

 Policy brief1 voorkant

 Bodemgezondheidsbeleid voor GLB- en agromilieurichtlijnen

   
   
   

Vandaag (5 december) is het Wereldbodemdag - een dag om het belang van onze bodems te vieren en onder de aandacht te brengen. Bodemkwaliteit over de hele wereld neemt af, wat buitengewoon zorgwekkend is, aangezien we grond nodig hebben om ons voedsel te verbouwen. Momenteel is meer dan 33% van onze mondiale bodems al aangetast en de afbraaksnelheid neemt toe. Kunnen boeren hun bodem verbeteren en tegelijkertijd hun winstgevendheid vergroten? Dit is een vraag die wetenschappers in het SoilCare-onderzoeksproject de afgelopen vier jaar in verwarring heeft gebracht.

SoilCare heeft praktijken geïdentificeerd die het vermogen van de landbouw om de bodemgezondheid te verbeteren kunnen veranderen. Zo kunnen bijvoorbeeld houtsnippers gemaakt van afvalproducten van de boerderij, zoals heggen, aan de grond worden toegevoegd organisch materiaal, bodem biodiversiteit en algemene bodemkwaliteit. Voorlopige resultaten uit België suggereren dat de toepassing van houtsnippers stikstof in de bodem kan vasthouden, wat betekent dat er minder wordt uitgeloogd grondwater als vervuiling, terwijl de opbrengsten behouden blijven.
Dr. Annemie Elsen van Bodemkundige Dienst van België zei

“Houtsnippers lijken niet alleen te kunnen verbeteren bodemkwaliteit, maar verkleint ook het risico van voedingsstoffen zoals stikstof uitloging uit de grond en waarde toevoegen aan wat in wezen een afvalproduct is van het beheer van heggen en bomen, wat de winst van boeren zou kunnen verbeteren ”.

Een andere praktijk die in Portugal wordt uitgeprobeerd, is het gebruik van peulvruchten, zoals gele lupine en karmozijnrode klaver, als groenbemester. Deze planten worden na één commerciële teelt gekweekt en kort voor het zaaien van de volgende gewassen in de grond verwerkt. Deze peulvruchten produceren niet alleen prachtige bloemen die bestuivers aantrekken, ze voegen ook stikstof toe aan de bodem en onderdrukken onkruid, waardoor het kopen en toepassen van dure meststoffen en herbiciden afneemt.
Projectcoördinator dr. Hessel van Wageningen Environmental Research zei;

“Door gedurende het hele project nauw samen te werken met boeren en beleidsmakers, is het te hopen dat het veelbelovend is winstgevend praktijken die aan het einde van het project zijn geïdentificeerd, zullen snel worden overgenomen door de boerengemeenschap, wat uiteindelijk zal leiden tot een betere bodemgezondheid en alle bijbehorende voordelen, zoals verbeterde voedselvoorziening, bescherming tegen overstromingen en koolstofopslag. "

Einde:

 

Frederik presenteert bevindingen van de studieplek van Øsaker. Foto door: Kamilla Skaalsveen

De 4e workshop voor Noorse belanghebbenden vond plaats op het kantoor van NIBIO in Oslo op 13 maart 2019. Twaalf mensen namen samen deel; vijf van NIBIO en zeven externe stakeholders. Dit waren onder meer boeren, de bestuursleider van de National Farmers Union, vertegenwoordigers van adviesdiensten en een vertegenwoordiger van de Royal Norwegian Society for Development.

De workshop begon met een inleiding door onderzoeker Kamilla Skaalsveen en een presentatie van het SoilCare-project door Jannes Stolte als algemene herinnering en een update over de voortgang van het project sinds de laatste stakeholderbijeenkomst. Frederik Bøe en Till Seehusen, gevolgd door een update van de twee studieplekken (Solør-Odal en Øsaker) om de deelnemers te informeren over activiteiten en resultaten van 2018 en experimentele plannen voor 2019.

De deelnemers werd gevraagd een beschrijving te geven van de SICS die wordt getest op de Noorse onderzoekslocaties (bodembedekkers in het algemeen en bodembedekkers om verdichting te verminderen) en de verwachte voordelen / effecten. Enkele daarvan waren het verkrijgen van subsidies, het verbeteren van de opbrengst via N-input en zowel het verlagen van kosten en het verhogen van de inkomsten als gevolg daarvan als het verbeteren bodemkwaliteit en koolstofopslag. Risico's werden in verband gebracht met de concurrentie tussen bodembedekkers en het hoofdgewas, plagen en ziekten namen toe en de noodzaak om glyfosaat toe te passen om bodembedekkers te doden.

De Duitse studielocatie op de onderzoeksboerderij Tachenhausen onderzoekt de effecten van glyfosaat in een bijsnijdsysteem met bodembedekkers en verminderde grondbewerking zonder te ploegen. Het gebruik van glyfosaat staat momenteel hoog in het vaandel, waarbij de publieke opinie aandringt op een verbod op dit herbicide. Aangezien conventionele landbouwsystemen voor conservering afhankelijk zijn van het gebruik van herbiciden voor onkruidbestrijding, is het belangrijk om de effecten van glyfosaat op bodembiologie. Het is ook belangrijk om alternatieve beheerpraktijken te ontwikkelen om het gebruik ervan te elimineren in het geval dat het wordt verboden. Dit conflict illustreert een veelvoorkomend structureel probleem van landbouw in geïndustrialiseerde landen, waarbij onderzoeksprojecten en stakeholderpanels nodig zijn om polarisatie en destructieve dynamiek te vermijden. De Duitse studielocatie op de onderzoeksboerderij Tachenhausen onderzoekt de effecten van glyfosaat in een bijsnijdsysteem met bodembedekkers en verminderde grondbewerking zonder te ploegen. Het gebruik van glyfosaat staat momenteel hoog in het vaandel, waarbij de publieke opinie aandringt op een verbod op dit herbicide. Aangezien conventionele landbouwsystemen voor conservering afhankelijk zijn van het gebruik van herbiciden voor onkruidbestrijding, is het belangrijk om de effecten van glyfosaat op bodembiologie. Het is ook belangrijk om alternatieve beheerpraktijken te ontwikkelen om het gebruik ervan te elimineren in het geval dat het wordt verboden. Dit conflict illustreert een gemeenschappelijk structureel probleem van de landbouw in geïndustrialiseerde landen, waarbij onderzoeksprojecten en stakeholderpanels nodig zijn om polarisatie en destructieve dynamiek te vermijden.

In het veldexperiment bestaan ​​de vier behandelingen uit: bodembedekkers en glyfosaattoepassing, bodembedekkers zonder glyfosaattoepassing, glyfosaattoepassing zonder bodembedekkers en geen glyfosaat zonder bodembedekkers. Alle vier behandelingen worden vier keer herhaald (= 16 percelen) op percelen van 12m².

DSC 0031 lowres lang

De Portugal Study Site hield in april een open dag om lokale boeren de voortgang van hun SICS-proeven met groenbemesters te laten zien.

Groenbemesters

Een SICS omvat groeien groene mest om naar het effect te kijken bodemkwaliteit en werd bijzonder goed ontvangen door de boeren en technici. De Open Dag was perfect getimed voor de volledige bloei van de peulvruchten, wat een zeer enthousiaste reactie veroorzaakte bij de deelnemers. Er werd gesuggereerd dat naast het volgen van de verandering in bodemkwaliteit, zou het een goed idee zijn om de nutriëntenafgifte van de peulvruchten te berekenen. Dit zou op zijn beurt helpen om alleen de benodigde hoeveelheid mineraal te berekenen bevruchting nodig voor toepassing. De hoop zou zijn om zowel de kosten als de afhankelijkheid van chemicaliën te verminderen.

 OPenDay discussies

Na de open dag werd de afgifte van voedingsstoffen bepaald voor 5 soorten peulvruchten: erwt, gele lupine, rode klaver, balansa klaver en pijlbladklaver. Naast het verbeteren van de SOC en onkruidbestrijding leveren de groenbemesters gemiddeld 35%, 25% en 100% van de NPK-extractie van de graanmaïs. Een paper waarin deze resultaten werden gepubliceerd, werd onlangs (september 2019) gepubliceerd in een nationaal landbouwtechnisch-wetenschappelijk tijdschrift.

Vrijdag april 26 2019 11: 10

Nieuw SoilCare-boekje voor boeren

BoekjeVooromslag

Er is een nieuw SoilCare-boekje voor boeren gemaakt door de projectpartners uit Frankrijk. Het boekje met de titel, 10 veel voorkomende praktijken en hun schadelijke impact op de bodem is bedoeld om te helpen met 10 veelvoorkomende problemen die vaak voorkomen op de boerderij. Managementfouten worden geïdentificeerd en oplossingen worden geboden die worden getest door boeren en onderzoekers als onderdeel van het SoilCare-project. De handige tips zijn bedoeld om de kwaliteit van de bodem te verbeteren, onnodige kosten te besparen en de duurzaamheid van de boerderij te ontwikkelen.

De 10 gangbare praktijken worden samengevat als:

 • Waarnemingen van uw bodem op perceelschaal uitsluitend doen zonder rekening te houden met het landschap en de lokale omgeving
 • Onvrijwillig veroorzaken Inklinking van grond door ongeschikte landbouwpraktijken
 • Geen kalk aanbrengen
 • Het ploegen organisch materiaal te diep
 • Hoe bewaart u mest onder omstandigheden die voedingsstoffen toelaten uitloging
 • Grond bloot laten in een kaal, onbebouwd veld
 • Ploegen organisch materiaal net voor het zaaien
 • Wedden op een wonderbaarlijke bodemwijziging
 • composteren mest: een goede oplossing maar het beste kan snel worden gedaan om verlies van voedingsstoffen te voorkomen
 • Uw eigen observaties in het veld zijn belangrijk - vergelijk deze met laboratoriumresultaten

Het boekje kan worden gedownload HIER

Pagina 1 van 8