PROC SOILCARE?

Evropská rostlinná produkce čelí výzvám zůstat konkurenceschopnou, při současném snižování negativních dopadů na životní prostředí. V současné době jsou výnosové úrovně v některých pěstebních systémech udržovány jen pomocí rostoucích vstupu (např. Živinami a pesticidy) a technológiai, která maskuje pokles výnosnosti jako důsledek sniž. Tento nárůst vstupu muže snižovat ziskovost zemědělské výroby v důsledku stoupajících nákladů, při současném negativním vlivu na životní prostředí. Zlepšování stavu půd je nezbytné pro rozbití negativní spirály půdní degradace, zvyšování vstupů a nákladů a poškozování životního prostředí.

 

CÉL

Souhrnný cíl SoilCare (projekt) je stanovit potenciál půdu zlepšujících pěstebních systémů a identifikation a otestovat místně specifické půdu zlepšující pěstební systémy, které mají pozitivní dopady na rentabillost zem rent.

  • Zhodnotit, které systémy obdělávání půdy mohou být považovány jako za půdu zlepšující, azonosító jejich přínosy, nedostatky a stanovit jejich potenciální dopady na kvalitu půdy a životního prostředí.
  • Stanovit a experimentálně ověřit půdu zlepšující pěstební systémy na šestnácti výzkumných stanovištích napříč Evropou.
  • Vyvinout a aplikovat jednotnou metodu pro posouzení přínosu a omezení, rentability a udržitelnosti půdu zlepšujících pěstebních systémů na výzkumných stanovištích.
  • Analyzovat překážky, kvůli kterým by farmáři nemuseli chtít používat vhodné půdu zlepšující pěstební systémy a zjistit možnosti různých pobídek, které by podpořily zavedení těchěxto praystéů.
  • Vyvinout a aplikovat metodu využití výsledků z výzkumných stanovišť na celoevropské úrovni.
  • Vyvinout interaktivní nástroj nebo aplikaci, pro určení půdu zlepšujících pěstebních systémů napříč Evropou.
  • Analyzovat vliv zemědělské a environmentální politiky na přijetí nových pěstebních systémů v zemědělské praxi.