SOIL DU PROJET DLACZEGO?

Europejska produkcja roślinna stoi przed wyzwaniem utrzymania konkurencyjności, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Obecnie, w niektórych przypadkach poziom produkcji roślinnej utrzymywany jest przez wzrost nakładów (np. Na nawożenie i pestycydy) oraz technologie, które maskująy produktywnościściścio wynikjace by produktywnościo wynikajone Takie zwiększenie nakładów może zmniejszyć opłacalność produkcji roślinnej, a także mieć negatywny wpływ na środowisko. Ulepszenie gleby jest konieczne do przełamania negatywnej spiraligradacji gleby, zwiększonych nakładów, wzrostu kosztów i szkód w srodowisku.

 

CEL

Celem ogólnym projektu SoilCare jest ocena, identyfikacja i sprawdzanie systemów produkcji roślinnej poprawiajacych jakość gleb, które mają pozytywny wpływ na opłacalność et stabilnoćśie produkcji avec Europol.

 

• Identyfikacja systemów produkcji roślinnej do poprawy jakości gleb, ocena ich zalet i wad oraz aktualnego i potencjalnego wpływu na jakość gleby i środowisko.
• Wybór i sprawdzenie systemów produkcji roslinnej do poprawy jakości gleb w 16 Ośrodkach Badawczych w Europe.
• Opracowanie i zastosowanie zintegrowanej metodologii oceny korzyści i ograniczeń oraz opłacalności i stabilności systemów produkcji roślinnej do poprawy jakości gleb w Ośrodkach Badawczych.
• Zbadanie czynników ograniczających stosowanie systemów produkcji roślinnej do poprawy jakości gleb oraz analiza działań zachęcajacych rolników do stosowania tych systemów.
• Opracowanie i zastosowanie metody skalowania przestrzennego w celu przełożenia wyników z Ośrodków Badawczych na poziom europejski.
• Opracowanie interaktywnych narzędzi doboru systemów produkcji roślinnej do poprawy jakości gleb w Europe.
• Analyse wpływu polityki w zakresie rolnictwa i środowiska na stosowanie systemów produkcji roślinnej poprawiajacych jakość gleb.