ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙΟΧΗ;

Η ευρωπαϊκή παραγωγή καλλιεργειών αντιμετωπίζει την πρόκληση να παραμείνει ανταγωνιστική, ενώ ταυτόχρονα να μειώσει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επί του παρόντος, τα επίπεδα παραγωγής σε ορισμένα συστήματα καλλιέργειας διατηρούνται από αυξημένες εισροές (π.χ. θρεπτικά συστατικά και φυτοφάρμακα) και την τεχνολογία, η οποία καλύπτει τις απώλειες παραγωγικότητα λόγω μειωμένης ποιότητα εδάφους. Αυτή η αυξημένη χρήση του γεωργικές εισροές μπορεί να μειώσει την κερδοφορία λόγω του κόστους τους, ενώ επηρεάζει επίσης αρνητικά το περιβάλλον. Βελτίωση εδάφους είναι απαραίτητο να σπάσει την αρνητική σπείρα της υποβάθμισης, τις αυξημένες εισροές, το αυξημένο κόστος και τις ζημιές στο περιβάλλον.

AIM

Ο γενικός στόχος του SoilCare είναι να εκτιμήσει τις δυνατότητες των συστημάτων καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος και να εντοπίσει και να δοκιμάσει τα ειδικά καλλιεργητικά συστήματα βελτίωσης του εδάφους που έχουν θετικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα στην Ευρώπη.

Βασικοί στόχοι

  • Να επανεξετάσει ποια συστήματα καλλιέργειας μπορούν να θεωρηθούν βελτιωμένα στο έδαφος, να προσδιορίσουν τα τρέχοντα οφέλη και μειονεκτήματα και να αξιολογήσουν τις τρέχουσες και πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα εδάφους και περιβάλλον.
  • Για να επιλέξετε και να δοκιμάσετε συστήματα καλλιέργειας βελτίωσης του εδάφους σε 16 τοποθεσίες μελέτης σε όλη την Ευρώπη.
  • Να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των ωφελειών και των περιορισμών, καθώς και της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος στους Ιστότοπους μελέτης
  • Για να μελετήσει τα εμπόδια για υιοθεσία και να αναλύσουμε πώς μπορούν να ενθαρρυνθούν οι αγρότες μέσω κατάλληλων κινήτρων για την υιοθέτηση κατάλληλων συστημάτων καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος
  • Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας μεθόδου για την αναβάθμιση των αποτελεσμάτων του ιστότοπου μελέτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
  • Ανάπτυξη διαδραστικού εργαλείου για την επιλογή συστημάτων καλλιέργειας βελτίωσης του εδάφους σε όλη την Ευρώπη.
  • Να αναλύσει την επίδραση των γεωργικών και περιβαλλοντικών πολιτικών στο υιοθεσία συστημάτων καλλιέργειας