Απομόνωση άνθρακα

Η χωρητικότητα ενός εδάφους αποθηκεύει άνθρακα σε μη ευμετάβλητη μορφή με σκοπό τη μείωση του CO2 συγκέντρωση