Βιοποικιλότητα

Το σεμινάριο ποικιλία ζωντανών οργανισμών σε οποιοδήποτε σημείο.