Καλλιέργεια

Η μηχανική καλλιέργεια εδάφους λογαριασμό σας για οποιονδήποτε σκοπό. Το οργασμό μπορεί να εκτελεστεί για την ολοκλήρωση ορισμένων εργασιών, όπως: θραύση συμπυκνώσεων, ενσωμάτωση υπολειμμάτων καλλιεργειών, κοπριά, λιπάσματα ή ζιζάνια, προετοιμασία φυτών, έλεγχος ζιζανίων.