Ανάλυση SWOT

Επισκόπηση των δυνατοτήτων, των αδυναμιών, των ευκαιριών και των απειλών ενός θέματος (Humprhey, 2005). Τα δυνατά σημεία είναι ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ για την επίτευξη των στόχων του SICS και έχουν ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ εστίαση (αναφέρεται στα χαρακτηριστικά του SICS), και οι αδυναμίες είναι ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ στην επίτευξη των στόχων των SICS και έχουν επίσης μια ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ εστίαση. Οι ευκαιρίες είναι βολικές για την επίτευξη των στόχων του SICS και έχουν ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ εστίαση (χαρακτηριστικά των πεδο-περιβαλλοντικών ζωνών), και οι απειλές είναι ΒΛΑΒΕΣ για την επίτευξη των στόχων των SICS και έχουν ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ εστίαση.