Μειωμένη άροση

A καλλιέργεια χωρίς αναστροφή σε μειωμένο βάθος (περίπου 30% υπολείμματα καλλιέργειας που παραμένουν στην επιφάνεια), με συγκεκριμένες μηχανές (συχνά με εκχυλίσματα / καλλιεργητές), περισσότερες από μία φορά το χρόνο.