Κατακρήμνιση

Νερό που φτάνει στο έδαφος από βροχοπτώσεις, χιόνι και χαλάζι.