Απώλεια οργανικής ύλης

Μείωση της οργανική ύλη περιεχόμενο σε ένα ή περισσότερα στρώματα εδάφους όταν η ετήσια απώλεια οργανική ύλη (π.χ. λόγω οξείδωση or διάβρωση) δεν αντισταθμίζεται επαρκώς από το ετήσιο κέρδος του οργανική ύλη, που προκύπτει από υπολείμματα καλλιεργειών, κομπόστ και κοπριά.