Διαχείριση θρεπτικών συστατικών

Ο τρόπος με τον οποίο η διαθεσιμότητα θρεπτικών συστατικών ή / και ο τρόπος ποδηλασία θρεπτικών ουσιών (όσον αφορά το έδαφος Διεργασίεςρυθμίζεται.