Κλίμακα χάρτη

Σχέση μεταξύ μιας συγκεκριμένης απόστασης στο χάρτη και της αντίστοιχης απόστασης στο έδαφος (π.χ. 1: 10,000, που σημαίνει 1 cm στον χάρτη ισούται με 10,000 cm ή 100 m στο έδαφος). η κλίμακα βρίσκεται συνήθως στο θρυλικό πλαίσιο ενός χάρτη.