Ολίσθηση έδαφους

Ένας γενικός όρος για ένα μαζική κίνηση χερσαία μορφή και μια διαδικασία που χαρακτηρίζεται από μέτρια ταχεία έως ταχεία (μεγαλύτερη από 30 cm ετησίως) καθοδική μεταφορά μέσω βαρυτικών τάσεων, μάζας βράχου και Ρολόλιθ που μπορεί να είναι ή όχι κορεσμένο με νερό.