Χρήση της γης

Ο κοινωνικοοικονομικός σκοπός της γης. Οι κύριες τάξεις βρίσκονται στην ονοματολογία χρήσης γης LUCAS (http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/lucas/index.htm). Εστιάζουμε στη γεωργία.