απογραφή

Η συστηματική απόκτηση πληροφοριών πόρων που απαιτούνται για το σχεδιασμό και τη διαχείριση.