Προσβολή

Συσσώρευση παραγόντων ικανών να προάγουν βιολογικό στρες και επακόλουθη απώλεια απόδοσης όπως νηματώδεις, ζιζάνια, μικροοργανισμοί, ποντίκια κ.λπ., που προτιμούνται, για παράδειγμα, από ένα πολύ στενό εναλλαγή καλλιεργειών.