ορίζοντας

Ένα από τα στρώματα που σχηματίζονται στο έδαφος λογαριασμό σας ως αποτέλεσμα του σχηματισμού εδάφους Διεργασίες. Ένας ορίζοντας μπορεί να εμφανιστεί ως ένα καθορισμένο ορατό επίπεδο. Μονή στρώση στο έδαφος λογαριασμό σας με παρόμοιες ιδιότητες ή υλικό αλλά το οποίο διαφέρει τουλάχιστον σε μία ιδιότητα, π.χ. χρώμα ή υφή από παρακείμενους ορίζοντες πάνω ή κάτω από το λογαριασμό σας; διαγνωστικός ορίζοντας: Η κυρίαρχη ιδιότητα ή το υλικό του εδάφους ορίζει το όνομα του ορίζοντα, π.χ. ο γύψος ορίζοντας που έχει διακριτό εμπλουτισμό θειικού ασβεστίου (γύψος: CaSO4). γενετικός ορίζοντας ανάλογα με τον τύπο του παιδογένεση.