Γονιμοποίηση

Εφαρμογή κυρίως ανόργανων ενώσεων, προκειμένου να αυξηθεί γονιμότητα του εδάφους. Σε ορισμένες περιπτώσεις, (π.χ. ασβέστιο) ο σκοπός της γονιμοποίησης είναι επίσης να βελτιωθεί συγκεκριμένη ιδιότητες εδάφους (pH, σταθερότητα του δομή εδάφους).