Εξάτμιση

Ο ρυθμός απώλειας νερού από κατάσταση υγρού σε ατμούς (αέρια) από ανοιχτό νερό, υγρό έδαφος ή επιφάνεια φυτού, συνήθως εκφράζεται σε mm ημέρα-1.