Πεπτικό

Υγρά ή στερεά υπολείμματα που παράγονται με ζύμωση βιομάζα (αναερόβιος πέψη) σε μονάδα βιοαερίου.