Σύνολο

Συσσωμάτωση εδάφους που αποτελείται από δύο ή περισσότερα σωματίδια εδάφους που συνδέονται μεταξύ τους από διάφορες δυνάμεις