Περικοπή συχνότητας

Η περίοδος μετά την οποία ένας τύπος καλλιέργειας επιστρέφει σε έναν αγρό κατά τη διάρκεια των ετών, που συνήθως εκφράζεται ως ποσοστό του αριθμού των ετών που απαιτούνται για ένα πλήρες εναλλαγή καλλιεργειών κύκλος.