Ακολουθεί μια λίστα με τα ολοκληρωμένα και αναμενόμενα παραδοτέα έργων 

 Παραδοτέο όνομα  Αριθμός πακέτου εργασίας  Ημερομηνία ολοκλήρωσης / λήξης
 D1.1  Ιστοσελίδα SoilCare 1  Αύγουστος 2016 
 D1.2 Σχέδιο διαχείρισης δεδομένων (Απαιτείται σύνδεση) 1 Πολλαπλούς*

 D2.1 Ανασκόπηση έκθεσης των συστημάτων καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος - Παραδοτέα έκθεση (Έκθεση 6)

         Ανασκόπηση έκθεσης για τα συστήματα καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος - Πλήρης έκθεση (Έκθεση 7)

         Μη τεχνική περίληψη της αναθεώρησης των συστημάτων καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος (11 σελίδες)

         Σύντομη έκδοση της μη τεχνικής περίληψης της αναθεώρησης των συστημάτων καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος (4 σελίδες)

2  Αύγουστος 2017
 D2.2 Επιστημονικές δημοσιεύσεις (πρόχειρη έκδοση - απαιτείται σύνδεση) 2 Απρίλιος 2020

 D3.1 Έκθεση ανάλυσης ενδιαφερομένων SoilCare

        Μη τεχνική περίληψη της έκθεσης ανάλυσης ενδιαφερομένων SoilCare (1 σελίδα)

3 Φεβρουάριος 2017

 D3.2  Λίστα CS που έχει επιλεγεί για δοκιμή στο WP5

          Μη τεχνική περίληψη του καταλόγου των συστημάτων περικοπής για επιλεγμένα για δοκιμή (1 σελίδα)

3  Αύγουστος 2017
 D3.3 Έκθεση σχετικά με το ρόλο της εμπιστοσύνης και άλλων παραγόντων στην υιοθέτηση και την κοινωνική αποδοχή καινοτομιών που βελτιώνουν το έδαφος 3 Μαρτίου 2021
 D3.4 Έκθεση που περιγράφει τα τελικά εργαστήρια των ενδιαφερομένων μερών που πραγματοποιήθηκαν σε χώρους μελέτης, αναλυτικά τα σχόλια των ενδιαφερομένων για τα προκαταρκτικά ευρήματα 3 Απρίλιος 2021
 D4.1 Τελική έκδοση της μεθοδολογίας αξιολόγησης - Περίληψη 4 Δεκέμβριος 2020
 D4.1 Τελική έκδοση της μεθοδολογίας αξιολόγησης για τους τόπους μελέτης (Απαιτείται σύνδεση) 4 Δεκέμβριος 2020
 D4.1 Τελική έκδοση της μεθοδολογίας αξιολόγησης για τοποθεσίες μελέτης - συνοδευτικά φύλλα Excel (Απαιτείται σύνδεση) 4 Δεκέμβριος 2020
 D4.2 Σχέδιο παρακολούθησης για τοποθεσίες μελέτης (Απαιτείται σύνδεση) 4 Μαρτίου 2018
 D5.1 Βάση δεδομένων με δεδομένα παρακολούθησης - Περίληψη 5 Δεκέμβριος 2020
 D5.1 Βάση δεδομένων με δεδομένα παρακολούθησης (Απαιτείται σύνδεση) 5 Δεκέμβριος 2020
 D5.2 Αναφορά δραστηριοτήτων επίδειξης σε περιοχές μελέτης 5 Απρίλιος 2020
 D5.3 Έκθεση για τα αποτελέσματα παρακολούθησης και ανάλυση 5  Φεβρουάριος 2021
 Δ6.1 Έκθεση σχετικά με την ολοκλήρωση και τη σύνθεση των αποτελεσμάτων του ιστότοπου μελέτης και τις δυνατότητές τους για αναβάθμιση 6 Μαρτίου 2021
 Δ6.2 Έκθεση σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής CS που βελτιώνει το έδαφος σε ολόκληρη την Ευρώπη 6 Απρίλιος 2021
 D6.3 Διαδραστικό εργαλείο χαρτογράφησης για την εφαρμογή CS που βελτιώνει το έδαφος σε όλη την Ευρώπη 6 ΜΑΙΟΣ 2021
 D7.1 Απογραφή ευκαιριών και σημεία συμφόρησης στην πολιτική για τη διευκόλυνση της υιοθέτησης τεχνικών βελτίωσης του εδάφους 7 Φεβρουάριος 2018 
 D7.2  Αναφορά σχετικά με την επιλογή καλών εναλλακτικών πολιτικών σε επίπεδο ΕΕ και ιστότοπου μελέτης συνοδευόμενη από ανάλυση της απόδοσής τους σε πολλά κριτήρια  7 Φεβρουάριος 2021
 D7.3 Ενημερώσεις πολιτικής που μεταφράζουν τα επιστημονικά στοιχεία σε ακροατήριο πολιτικής 7  Αύγουστος 2021
 D8.1 Κέντρο πληροφοριών SoilCare 8 Αύγουστος 2021
 T8.2 Ανασκόπηση συμβουλών για το έδαφος 8 Ιούλιος 2018

 D8.2 Στρατηγική διάδοσης και επικοινωνίας SoilCare (Απαιτείται σύνδεση)

8 Φεβρουάριος 2017
 D8.3 Τελικό συνέδριο για τη διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε μια σειρά ενδιαφερόμενων μερών 8 Ιούνιος 2021
 D8.4 Σχέδιο εκμετάλλευσης και βιωσιμότητας (Απαιτείται σύνδεση) 8 Αύγουστος 2021

 

*) Αυτή η αναφορά ενημερώνεται τακτικά