Αυτό το έργο έλαβε χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση Πρόγραμμα HORIZON2020 για έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη βάσει της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 677407.

Βασικά στοιχεία του έργου


Τίτλος Εργασίας:            Φροντίδα εδάφους for επικερδής και βιώσιμη παραγωγή καλλιεργειών στην Ευρώπη.
Όργανο: H2020-SFS-2015-2
Σύμβαση ΕΕ:            677407
Συνολικό κόστος: 7.628.403,00 ευρώ
EC Συνεισφορά: 6.999.993,00 ευρώ
Διάρκεια: 5 χρόνια
Ημερομηνία έναρξης: 01 Μαρτίου 2016
Ημερομηνία λήξης: 28 Φεβρουαρίου 2021
Κοινοπραξία: 28 Ευρωπαίοι εταίροι
Συντονισμός έργου.: DLO-ALTERRA, NL. 
Πληροφορίες ΕΕ:                   https://cordis.europa.eu/project/id/677407