GroupPhoto Χανιά

 

ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ


Τι είναι το SoilCare;

Για να παραμείνει ανταγωνιστική η ευρωπαϊκή φυτική παραγωγή μειώνοντας παράλληλα τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, τότε απαιτείται η ανάπτυξη και η πρόσληψη αποτελεσματικών συστημάτων καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος (SICS). Ο γενικός στόχος του SoilCare ήταν να εντοπίσει και να αξιολογήσει πολλά υποσχόμενα συστήματα καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος και αγρονομικές τεχνικές που αυξάνουν την κερδοφορία και τη βιωσιμότητα σε όλες τις κλίμακες στην Ευρώπη. Χρησιμοποιήθηκε μια διεπιστημονική προσέγγιση για να αξιολογηθούν τα οφέλη και τα μειονεκτήματα μιας νέας γενιάς συστήματα καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος, ενσωματώνοντας όλες τις σχετικές βιο-φυσικές, κοινωνικοοικονομικές και πολιτικές πτυχές.

Προσέγγιση

Οι υπάρχουσες πληροφορίες από βιβλιογραφία και μακροπρόθεσμα πειράματα αναλύθηκαν για να αναπτυχθεί μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση της απόδοσης των συστημάτων καλλιέργειας σε πολλαπλά επίπεδα. ΕΝΑ προσέγγιση πολλαπλών ηθοποιών χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή υποσχόμενων συστημάτων καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος για επιστημονική αξιολόγηση σε 16 περιοχές μελέτης σε ολόκληρη την Ευρώπη που καλύπτουν διαφορετικές κλιματικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Τα εφαρμοζόμενα συστήματα καλλιέργειας παρακολουθήθηκαν με τη συμμετοχή των ενδιαφερομένων και αξιολογήθηκαν από κοινού με τους επιστήμονες. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στο υιοθεσία συστημάτων καλλιέργειας βελτίωσης του εδάφους και αγρονομικών τεχνικών εντός και εκτός των τόπων μελέτης.

Αναβάθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Τα αποτελέσματα από τους χώρους μελέτης αυξήθηκαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να αντλήσουν γενικά διδάγματα σχετικά με τις δυνατότητες εφαρμογής των συστημάτων καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος και τις σχετικές επιπτώσεις της κερδοφορίας και της βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης των εμποδίων για υιοθεσία σε αυτήν την κλίμακα. Ένα διαδραστικό εργαλείο αναπτύχθηκε για τους τελικούς χρήστες για τον εντοπισμό και την ιεράρχηση των κατάλληλων συστημάτων καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος οπουδήποτε στην Ευρώπη.

SoilCare και πολιτική

Αξιολογήθηκαν οι τρέχουσες πολιτικές και κίνητρα και δόθηκαν στοχευμένες συστάσεις πολιτικής. Η SoilCare υιοθέτησε μια ενεργή προσέγγιση διάδοσης για να επιτύχει αντίκτυπο από τοπικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο, απευθυνόμενη σε πολλούς ακροατές, για να ενισχύσει την παραγωγή φυτικών προϊόντων στην Ευρώπη ώστε να παραμείνει ανταγωνιστική και βιώσιμη μέσω αποκλειστικών φροντίδα εδάφους.

Στόχοι του έργου

Στο σχέδιο έργου, διατυπώθηκε ένας αριθμός στόχων του έργου (SICS = Βελτίωση του εδάφους Σύστημα περικοπής)

 • Να επανεξετάσουμε ποια SICS μπορούν να θεωρηθούν βελτιωτικά του εδάφους, να εντοπιστούν τα τρέχοντα οφέλη και μειονεκτήματα και να εκτιμηθούν οι τρέχουσες και οι πιθανές επιπτώσεις ποιότητα εδάφους και περιβάλλον,
 • Για να επιλέξετε και να δοκιμάσετε SICS σε 16 Τόπους Μελέτης σε όλη την Ευρώπη, που αντιπροσωπεύουν διάφορες παιδοκλιματικές ζώνες και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες μετά από προσέγγιση πολλαπλών ηθοποιών,
 • Να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των οφελών, των μειονεκτημάτων και
  περιορισμοί, κερδοφορία και βιωσιμότητα των SICS στους χώρους μελέτης, λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματολογικές, κοινωνικοοικονομικές και νομοθετικές συνθήκες,
 • Για να μελετήσει τα εμπόδια για υιοθεσία και να αναλύσει πώς μπορούν να ενθαρρυνθούν οι αγρότες μέσω κατάλληλων κινήτρων να υιοθετήσουν κατάλληλα SICS,
 • Να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μια μέθοδος για την αναβάθμιση των αποτελεσμάτων της Μελέτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λαμβάνοντας υπόψη τις διαφορετικές παιδοκλιματικές και κοινωνικοοικονομικές συνθήκες σε διαφορετικά μέρη της Ευρώπης, για την εύρεση πανευρωπαϊκών πληροφοριών σχετικά με το ποια SICS θα ήταν πιο επωφελής όταν Ευρώπη,
 • Για την ανάπτυξη ενός διαδραστικού εργαλείου για την επιλογή των SICS σε όλη την Ευρώπη,
 • Να αναλύσει την επίδραση των γεωργικών και περιβαλλοντικών πολιτικών στο υιοθεσία της SICS, και να τα υποστηρίξει πολιτικές προκειμένου να βελτιωθούν υιοθεσία,
 • Για τη διάδοση βασικών πληροφοριών σχετικά με το SICS, συμπεριλαμβανομένων των αγρονομικών τεχνικών σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το έργο SoilCare εισαγωγικό φυλλάδιο παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με τους σκοπούς και τους στόχους του έργου και τους εμπλεκόμενους εταίρους. Διατίθεται σε 14 διαφορετικές γλώσσες

    

SoilcareWPΔιάγραμμα

 

Διαχείριση έργου WP1  Ο συνολικός στόχος του ΠΠ1 είναι διττός: 1) να διασφαλιστεί η σωστή διαχείριση της δραστηριότητας του έργου, 2) να απλουστευθούν τα διοικητικά, οικονομικά, νομικά και πνευματικά δικαιώματα (Πνευματική ιδιοκτησία) προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα στους εταίρους ΕΤΑ να επικεντρωθούν στις ερευνητικές τους δραστηριότητες. Ειδικοί επιμέρους στόχοι είναι:

 • Διαχείριση δραστηριοτήτων για τη διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας των στόχων του έργου υποστηρίζοντας τον συντονιστή, τους ηγέτες του WP και άλλους εταίρους και τη σύνταξη των περιοδικών αναφορών δραστηριοτήτων
 • Να χειρίζεται όλα τα οικονομικά, διοικητικά και νομικά θέματα της κοινοπραξίας
 • Αντιμετωπίστε θέματα ισότητας των φύλων στο έργο
 • Διασφάλιση καλής επικοινωνίας εντός του έργου, και σε μέρη εκτός της κοινοπραξίας
 • Να οργανώνει συνεδριάσεις ολομέλειας και να διευκολύνει τη διοργάνωση συνεδριάσεων επιστημονικού συμβουλίου

WP2 Επισκόπηση SICS  Ο κύριος σκοπός του ΠΕ2 είναι να επανεξετάσει και να αξιολογήσει τα χρησιμοποιούμενα επί του παρόντος συστήματα καλλιέργειας και αγρονομικές τεχνικές βελτίωσης του εδάφους στην ΕΕ. Ειδικοί στόχοι είναι:

 • Για την ανασκόπηση των SICS και των βασικών κινητήριων δυνάμεών τους, στην Ευρώπη,
 • Για την ανάλυση των ισχυρών και αδύναμων σημείων (Ανάλυση SWOT) των αναγνωρισμένων SICS, χρησιμοποιώντας αγρονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικοοικονομικά κριτήρια,
 • Για να αναπτύξετε και να δοκιμάσετε ένα πλαίσιο για την ταξινόμηση των SICS,
 • Για να αντλήσετε τιμές κατωφλίου για ποιότητα εδάφους, και να προσδιορίσει την ανάγκη για SICS ως λειτουργία πεδο-κλιματικών ζωνών στην Ευρώπη, και
 • Για την ανάπτυξη και τη δοκιμή ενός εργαλείου απόφασης που θα χρησιμοποιηθεί για την προεπιλογή των βασικών SICS.

WP3 Συμμετοχική επιλογή CS

 • Δημιουργήστε συμβουλευτικές ομάδες πολλαπλών ενδιαφερομένων για να καθοδηγήσετε και να συν-παράγετε έρευνα σε κάθε ιστότοπο μελέτης
 • Σε συνεργασία με συμβουλευτικά πάνελ, εντοπίστε τους καταλληλότερους τρόπους και μορφές για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των έργων στους χώρους μελέτης (σε συνεργασία με το WP8),
 • Χρησιμοποιώντας σκόπιμες τεχνικές πολλαπλών κριτηρίων, συνεργαστείτε με τοπικούς εταίρους κοινοπραξιών για να διευκολύνετε τους τοπικούς ενδιαφερόμενους σε κάθε τόπο μελέτης να επιλέξουν συστήματα καλλιέργειας και αγρονομικές τεχνικές,
 • Συλλέξτε στοιχεία για κοινωνικούς παράγοντες που επηρεάζουν το υιοθεσία καινοτομιών βελτίωσης του εδάφους (που προσδιορίστηκαν αρχικά από εταίρους μελέτης περιπτώσεων στο ΠΕ2 και για την ενημέρωση της ανάπτυξης σεναρίων στο ΠΕ6),
 • Σε επιλεγμένους ιστότοπους, συλλέξτε και αναλύστε ποιοτικά δεδομένα για να εξετάσετε πώς η δυναμική της εμπιστοσύνης και άλλοι παράγοντες μπορούν να εξηγήσουν την κοινωνική αποδοχή και υιοθεσία καινοτομιών βελτίωσης του εδάφους, όπως νέα συστήματα καλλιέργειας.

Μεθοδολογία WP4 για παρακολούθηση και αξιολόγηση SICS  Ο κύριος στόχος του WP4 είναι να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση τόσο των οφελών όσο και των μειονεκτημάτων διαφορετικών CS, η οποία θα χρησιμεύσει για σκοπούς παρακολούθησης καθώς και για αξιολόγηση.
Ειδικοί στόχοι είναι:

 • Να αναπτυχθεί και να δοκιμαστεί μια περιεκτική μεθοδολογία αξιολόγησης για τους τόπους μελέτης ·
 • Να επεξεργαστεί ένα σχέδιο παρακολούθησης για κάθε τοποθεσία μελέτης σε συνεργασία με το WP5.

WP5 Παρακολούθηση και αξιολόγηση SICS

 • Εφαρμογή των SICS που επιλέχθηκαν στο WP3 για δοκιμή σε συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Παρακολούθηση αυτών των SICS για 2-3 χρόνια για να είναι σε θέση να αξιολογήσει την απόδοση υπό διαφορετικές καιρικές συνθήκες
 • Καθορίστε ποια SICS θα ήταν πιο κατάλληλα για κάθε τοποθεσία
 • Δείξτε SICS στους ενδιαφερόμενους για να μοιραστούν και να συζητήσουν τα αποτελέσματα της παρακολούθησης και της αξιολόγησης
 • Δημιουργία κοινής βάσης δεδομένων που επιτρέπει τη σύγκριση της εφαρμογής, της παρακολούθησης και της αξιολόγησης του SICS στους χώρους μελέτης

WP6 Αναβάθμιση και σύνθεση  Οι κύριοι στόχοι του ΠΕ6 είναι:

 • Συνθέστε και ενσωματώστε τα αποτελέσματα που ελήφθησαν από τα ΠΕ 3-5 στις διαφορετικές τοποθεσίες μελέτης, προκειμένου να εξαχθούν γενικά συμπεράσματα για την εφαρμογή του SICS
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ποσοτικού, χωρικά σαφούς μοντέλου για την εκτίμηση του αντίκτυπου της βελτίωσης του εδάφους σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε μια σειρά μελλοντικών σεναρίων
 • Αναπτύξτε ένα διαδραστικό εργαλείο για την αξιολόγηση των δυνατοτήτων εφαρμογής του SICS σε όλη την Ευρώπη.

Ανάλυση πολιτικής και υποστήριξη πολιτικής WP7 Για τον εντοπισμό καλών εναλλακτικών πολιτικών για την υιοθέτηση τεχνικών βελτίωσης του εδάφους που ερευνήθηκαν στα άλλα WP's. Πιο συγκεκριμένα, το ΠΠ7 επικεντρώνεται στις θεσμικές πτυχές (διακυβέρνηση) για την επίτευξη πιο έξυπνης και πιο βιώσιμης γεωργίας και έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • Για να ελέγξετε τις τρέχουσες πολιτικές που σχετίζονται με το ποιότητα εδάφους, υποβάθμιση του εδάφους και υιοθεσία της SICS
 • Για να επιλέξετε εναλλακτικές λύσεις πολιτικής για βελτίωση ποιότητα εδάφους και να αποτρέψει την υποβάθμιση της γης στη γεωργία σε διάφορες κλίμακες (Ευρώπη, εθνικό, υποεθνικό και τοπικό) και μετά από συμμετοχική προσέγγιση πολλαπλών ηθοποιών.
 • Προώθηση πολιτικών που μπορούν να αυξηθούν υιοθεσία της SICS, μεταφράζοντας τα επιστημονικά αποτελέσματα της SoilCare σε ενημερώσεις πολιτικής

WP8 Διάδοση και επικοινωνία

  • Αναπτύξτε έναν προηγμένο και εύκολα προσβάσιμο κόμβο πληροφοριών SoilCare
  • Αναπτύξτε μια στρατηγική διάδοσης και επικοινωνίας με βάση συγκεκριμένους στόχους και στόχους για να αυξήσετε την προβολή του έργου και να διασφαλίσετε ότι τα αποτελέσματα του έργου φτάνουν στο επιδιωκόμενο κοινό-στόχο
  • Αναπτύξτε μια σειρά προϊόντων διάδοσης από τα ερευνητικά αποτελέσματα που είναι κατάλληλα για διάφορες κατηγορίες ενδιαφερόμενων μερών σε χώρους μελέτης, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

 

Συνεργάτες έργου

Αυτοί είναι οι εταίροι του έργου που συμμετέχουν στο έργο SoilCare

        

  Συνεργάτης αρ. Όνομα συνεργάτη Μικρό όνομα Χώρα
   1  Έρευνα Wageningen  WR  Ολλανδία  
   2  Πανεπιστήμιο του Newcastle  NU  Ηνωμένο Βασίλειο
   3  KU Leuven  Kul  Βέλγιο
   4  University of Gloucestershire  UOG  Ηνωμένο Βασίλειο
   5  Πανεπιστήμιο Hohenheim  UH  Germany
   6  Ερευνητικό Ινστιτούτο Συστημάτων Γνώσης  ΡΙΚΣ  Ολλανδία
   7  Τεχνικό Πανεπιστήμιο Κρήτης  TUC  Greece
   8  Κοινό Κέντρο Ερευνών  ΚΚΕρ  Italy
   9  Πανεπιστήμιο της Βέρνης  UNIBE  Ελβετία
   10  Milieu Ε.Π.Ε  MLTD  Βέλγιο
   11  Νορβηγικό Ινστιτούτο Βιοοικονομικής Έρευνας  ΝΙΒΙΟ  Norway
   12  Bodemkundige Dienst van België  BDB  Βέλγιο
   13  Πανεπιστήμιο Aarhus  AU  Denmark
   14  Εμπιστοσύνη προστασίας παιχνιδιών και άγριας ζωής  GWCT   Ηνωμένο Βασίλειο
   15  Teagasc  TEAGASC  Ιρλανδία
   16  Η [Soil Cares Research] αποσύρθηκε από το έργο  SCR  Ολλανδία
   17  Escola Superior Agrária de Coimbra  ESAC  Πορτογαλία 
   18  Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie si Protectia Mediului  ICPA  Romania
   19  Πανεπιστήμιο της Πάντοβα  UNIPD  Italy
   20   Ινστιτούτο Αγροφυσικής της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών  ΙΑΠΑΝ  Poland
   21  Πανεπιστήμιο Wageningen  WU  Ολλανδία
   22  Πανεπιστήμιο της Παννονίας  UP  Hungary
   23  Σουηδικό Πανεπιστήμιο Γεωπονικών Επιστημών  ULS  Sweden
   24  Agro Intelligence Aps.  AI  Denmark
   25  Ινστιτούτο ερευνών καλλιεργειών  VURV  Czech Republic
   26  Πανεπιστήμιο της Αλμερία  UAL  Ισπανία
   27  Περιφερειακή Ομοσπονδία Αγροβιολόγων της Βρετάνης

FRAB

 Γαλλία
   28  Scienceview Media  SVM  Ολλανδία