Jane Mills - ΠΕ8

Jane Mills - ΠΕ8

Παρασκευή, Φεβρουάριος 17 2017 11: 45

Ωχ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ VARFÖR;

Växtproduktionen i Europa står inför utmaningen att behålla konkurrenskraft och samtidigt minska en negativ miljöpåverkan. Ανδρικά προϊόντα και προϊόντα για το γονιδίωμα του συστήματος ökade insatsmedel (t ex näringsämnen och bekämpningsmedel) och teknik, men döljer förluster i produktivitet som orsakas av försämrad markk. Ντάνκκντεννντνννντν Άιντσεμντλ Τζορνμπρουκέτ και Τζιν Μινσκάντ Λόνσαμττ Άμουντ Κοσνάντερ, Σαμίντιγκτ Σομ Ντεντ Πίρκαρ Μιλνγκάτ. Jordförbättring är nödvändig för att bryta den negativa spiralen av nbbrytning, ökade utsläpp, ökade kostnader och skador på miljön.

 

MÅL

Det övergripande syftet med SoilCare är att bedöma potensien av jordförbättrande odlingssystem och att identi; εποχή och prova platsspeci; ka jordförbättringssystem som har positiva ε; ekter på lönsamhet och hållbarhet i Ευρώπη.

• Genomgång av vilka odlingssystem som kan vara bedömas vara jordförbättrande och att identi; εποχή fördelar och nackdelar, samt att värdera nuvarande och potentiell inverkan på markkvalitet och miljö.
• Välja ut och prova jordförbättrande odlingssystem på 16 studieplatser i Europa
• Att utveckla och tillämpa en integrerad metod för att bedöma såväl fördelar och begränsningar, som lönsamhet och hållbarhet hos markförbättrande odlingssystem på studieplatserna.
• Att studera εμποδίζουν τις αποδοχές και τις αναλύσεις για το jordbrukarna kan uppmuntras att, genom lämpliga incitament, implementera lämpliga markförbättrande odlingssystem
• Επιστροφή στην αρχή έως ό, τι έγινε για να λάβετε αποτελέσματα από το studieplatser έως το europeisk nivå.
• Att utveckla κ.λπ.
• Att analysera e; ekten av jordbruks- och miljöpolitik på υλοποιώντας σύστημα av odlings.

Παρασκευή, Φεβρουάριος 17 2017 11: 06

Χανιά

ΓΙΑΤΙ ΤΟ    SΕΛΑΙΟΛΑΔΟ

Η φυτική ανάπτυξη στην Ευρώπη αντιθέτωπες στην προοπτική να παραμείνει την εικόνα και την αίτηση να επιτυγχάνουν τα μηνύματα σχετικά με τις επιδόσεις. Διαλέξεις, απαντήσεις, ερωτήσεις, καθιστώντας ταδιαθέτοντα τακτικά, κάθε φορά που χρειάζομαι, κάθε φορά που χρειάζομαι, απαιτούμενες εφαρμογές, εισαγάγω (λ.χ. θρεπτικές ερωτήσεις και φυτοφάρικακα) και της διάθεσης, που προσφέρουμε διαφορές διαφορές στην εφαρμογή εξαιτίας της μειωμένης εφαρμογής των εδαφών. Η διαδικασία πρόσβασηνη χρήση των τεχνικών εισαγώνων να μ μυσσει την απόκρυψη των απαιτήσεων των εφαρμογών που απαιτούν τα χρώματα και το χρόνο. Η μέθοδος των διαθέσιμων εδαφών είναι υποχρεωτικά για να κάνω χρήση ο φαύλος κύκλος υποβάθμ, διαφορά εισροών, διαφορετικής χρήσης και καταστροφής του προϊόντος.

 

ΣΚΟΠΟΣ

• Να αναπτύσσει τα εργαλεία που απαιτούνται για να αναλύσει τα απαιτούμενα ταδιαφή, ναδιαριστούν ταδιαφήματα και τα στοιχεία εφοδιασμένες και μειονεκτήματα και να αξιολογούν τις φωτογραφίες και τους χρήστες, τις διάφορες επιλογές επιτόπου στο χώρο και την εφαρμογή των εδαφών.

• Να επιλεχθέν και να δοκιμάζωχρήματα καλλιεργήστε τα που απαιτούσαν τα απαιτούμενα σε πληροφορίες σε 16 Περιοχές Μελέτης σε όλη την Ευρώπη.

• Να αποτυχημένα και να αναζητήσω συμπληρωματικά στοιχεία τεχνολογίας αξιολόγησης των διαελών, περιορισμών, αποδοχής και βιωσιμτητα των αντικειμένων που πωλούνται στις σελίδες μελιτης.

• Να διαλετηθέντα ταδιαπόδια που αποτρέπουν στην χρήση παραμέτρους που απαιτούσαν ταδιαφήματα ταφηφη και να αναλυθούν τα διάφορατραδιαθέματα που απαιτούναρρύνουν από αγρότες να υιοθετήσουν την εφαρμογή του έργου.

• Να ολοκληρώσει και να διαχωρίσετε μία διακρίσεις για να κάνετε χρήση των τασσ από από Περιοχή Μελέτης σε μαθηκό.

• Να επιτυχία επιτυχημένος διάδραστος αναζητήσεις για επιλογή των εργασιών καλλιεργήστε τα εργαλεία που επιθυμείτε στην εικόνα και τα ταφή σε όλη την Ευρώπη.

• Να αναλυθεί η επανάλλαστη και προσωπικές πληροφορίες για υλικοτεχνικές εφαρμογές στην καλλιεργητική εργασία.

Παρασκευή, Φεβρουάριος 17 2017 10: 22

Caldeirao

PORQUÊ O ΕΔΑΦΟΣ;

Ένα προϊόν της καλλιέργειας και της Ευρώπης της Ευρώπης; o de manter a competitividade e ao mesmo tempo, reduzir os impactos ambientais negativos. Atualmente, a produtividade de alguns systemas de Culto ant mantida apenas com o aumento dos fatores de produção (por exemplo, fertilizantes e pesticidas) e através de melhorias na tecnologia, que mascaram as perdas de produtividade devido à degradação Este aumento do uso de fatores de produção agrícolas pode reduzir a rentabilidade devido aos seus custos, ao mesmo tempo que afetam negativamente o meio ambiente. É αναγκαίοι μελωδίες a gestão do solo quebrar a espiral negativa de degradação, o aumento da utilização de fatores de produção, os custos Associados e os danos sobre o meio ambiente.

 

ΣΤΟΧΟΣ

O αντικειμενικός διευθυντής κάνει το SoilCare avaliar o potencial dos sistemas de produção agrícolas e identi; αυτοκίνητο και δοκιμαστικές λύσεις και άλλα συστήματα για παραγωγούς agrícolas que sejam especí; cas para cada área de estudo e possamter impacto no rendimento e na Sustainabilidade a nível Europeu.

 

• Rever que sistemas produtivos agrícolas podem contribuir para melhorar o solo, identi; ωφεληματα αυτοκινητων και προβληματικα εφοδιαστικα πρακτικα reais e potenciais sobre a qualidade do solo eo ambiente.
• Selecionar e testar sistemas produtivos agrícolas com potencial para melhorar o solo em 16 áreas de estudo através da Europa
• Desenvolver e aplicar uma metodologia integrada para avaliar os benefícios e limitações, o rendimento ea Sustainabilidade de sistemas de produção agrícola que melhorem os solos nas áreas de estudo.
• Estudar as barreiras à adoção e analisar como os Agricultureores podem ser encorajados através de insivivos apropriados a adotar sistemas produtivos agrícolasukupados à melhoria dos solo.
• Desenvolver e aplicar um método para expandir os resultados das áreas de estudo para uma dimensão Ευρώπη
• Desenvolver uma ferramenta interactiva para a selecção dos sistemas produtivos Agricultolas capazes de melhorar os solos a nível europeu.
• Analisar os efeitos das políticas Agricultolas e ambientais na adoção de sistemas de produção agrícola.

Παρασκευή, Φεβρουάριος 17 2017 09: 51

Szaniawy

DLACZEGO PROJEKT SOILCARE;

Europejska produkcja roślinna stoi przed wyzwaniem utrzymania konkurencyjności, przy jednoczesnym zmniejszeniu negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Obecnie, w niektórych przypadkach poziom produkcji roślinnej utrzymywany jest przez wzrost nakładów (np. Na nawożenie i pestycydy) oraz technologie, które maskują straty produktywności wynikajace z obni Τάκης zwiększenie nakładów może zmniejszyć opłacalność produkcji roślinnej, μια ματιά αρνητικά wpływ na środowisko. Ulepszenie gleby jest konieczne do przełamania negatywnej spirali degradacji gleby, zwiększonych nakładów, wzrostu kosztów i szkód w srodowisku.

 

CEL

Celem ogólnym projecttu SoilCare jest ocena, identyfikacja i sprawdzanie systemów produkcji roślinnej poprawiajacych jakość gleb, które mają pozytywny wpływ na opłacalność i stabilność produkcji w Europie.

 

• Αναγνωρίστε το σύστημα για την παραγωγή των λαϊκών σας, θα σας βοηθήσω να το κάνετε και να το κάνετε αυτό και να υποδεχτείτε το πρόβλημα.
• Wybór i sprawdzenie systemów produkcji roslinnej do poprawy jakości gleb w 16 Ośrodkach Badawczych w Europie.
• Opracowanie i zastosowanie zintegrowanej metodologii oceny korzyści i ograniczeń oraz opłacalności i stabilności systemów produkcji roślinnej do poprawy jakości gleb με Ośrodkach Badawczych
• Zbadanie czynników ograniczających stosowanie systemów produkcji roślinnej do poprawy jakości gleb oraz analiza działań zachęcajacych rolników do stosowania tych systemów.
• Opracowanie i zastosowanie metody skalowania przestrzennego w celu przełożenia wyników z Ośrodków Badawczych na poziom europejski.
• Opracowanie interaktywnych narzędzi doboru systemów produkcji roślinnej do poprawy jakości gleb w Europie.
• Analiza wpływu polityki w zakresie rolnictwa i odrodowiska na stosowanie systemów produkcji roślinnej poprawiajacych jakość gleb.

Πέμπτη, Φεβρουάριος 16 2017 15: 23

Legnaro

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ;

La produzione Agricultola Europea affronta la sfida per rimanere competitiva, riducendo nel contempo gli impatti ambientali negativi. Συμμετοχή στην είσοδο και εισαγωγή στην εφαρμογή. Questo incremento dell'uso di input in Agricultoltura può limare la redditività a causa dell'aumento dei costi e può influenzare negativamente l'ambiente. Ημερομηνία επιβίωσης, αναγκαία ανά διαδοχή, σπιράλ della degradazione, dell'aumento di input, dell'aumento di costi e dell'impatto sull'ambiente.

 

ΣΚΟΠΟΣ

Lo scopo finale di SoilCare è di determinare il potenziale di sistemi colturali miglioratori dei suoli, sperimentandoli in maniera sito-specifica per identificare quelli che hanno positivi impatti sulla rediitività e la sostenibilità στην Ευρώπη.

 

 • Realizzare un'indagine per identificare i sistemi colturali che possano essere thinkati come miglioratori del terreno, identificare i benefici e gli svantaggi, determinare gli impatti attuali e potenziali sulla qualità del terreno e dell'ambiente.
 • Selezionare e sperimentare sistemi colturali miglioratori del terreno in 16 Siti di Studio attraverso l'Europa.
 • Sviluppare e applicare una metodologia integrata per valutare i benefici e le limitazioni, la redditività e la sostenibilità di sistemi colturali miglioratori del terreno nei Siti di Studio.
 • Studiare le barriere per l'adozione sistemi colturali miglioratori del terreno e analizzare come gli Agricultoltori possano essere incagagatiati ad adottare questi sistemi, attraverso κατάλληλα κίνητρα.
 • Sviluppare e applicare un metodo di upscaling dai Siti di Studio al livello Europeo
 • Sviluppare uno strumento interattivo per la selezione di sistemi colturali miglioratori del terreno in tutta l'Europa.
 • Analizzare gli effetti delle politiche Agricultole e ambientali sull'adozione dei sistemi colturali.

 

Δευτέρα, Φεβρουάριος 13 2017 16: 05

Draganesti Vlasca

DE CE SOILCARE;

Productia Agricultola Europan Europa trebuie sa ramâna competitiva, cond ευνοϊκό în care impulul negativ asupra mediului înconjurator sa fie cât mai redus. Στο παρελθόν, nivelele de productie unn unele sisteme de Cultare sunt mentinute prin utilizarea unor inputuri ridicate (πρώην θρεπτικό φυτό φυτοφαρμάκων) είναι μια unor tehnologii φροντίδα mascheaza productivitatea redusa a solului datorata calitatii slabe sale. Utilizarea unor inputuri Agricultole ridicate είναι η αποτελεσματική reducerea profitabilitatii datorita costurilormari ale acestora si acn acelasi timp afecteaza sensn sens negativ mediul înconjurator. Prin îmbunatatirea calitatii solului aparitia proceselor de degradare este atenuata, inputurile si implicit costurile sunt mici, iar impacturile αρνητικό asupra mediului connconjurator sunt semni; cativ reduse.

ΣΤΟΧΟΣ
Γενική περιγραφή Προβλεπόμενου εδάφους Έλλειψη αξιολόγησης δυναμικότητας unmbunatatite de Cultare a solului si de a identifica si testa sisteme imbunatatite de Cultare a solului specifice fiecarei zone de studiu, care au un impact pozitiv asupra untabilitatii. 

Υποχρεωτικό είδος

 • Analiza sistemelor de Cultare care pot imbunatati calitatea solului, identi; carea avantajelor si dezavantajelor actuale, evaluarea impactului πραγματικό δυναμικό asupra calita; ii solului si mediului connconjurator.
 • Selectarea si testarea unor sisteme unmbunatatite de Cultare a solului 16n XNUMX zone de studiuen Europa.
 • Το Dezvoltarea si aplicarea unei metodologii ενσωματώνει pentru evaluarea beneficiilor, περιορισμός, profitabilitatii si durabilitatii sistemelor îmbunatatite de Cultare a solului în zonele de studiu.
 • Studiul posibilelor obstacole întâmpinate în adoparea unor sisteme bmbunatatite de Cultare a solului adecvate si analiza modului în care fermierii pot fi încurajati printr-o legislatie corespunzatoare utiln utilizarea acestor sisteme.
 • Dezvoltarea si aplicarea unei μέθοδος pentru extrapolarea rezultatelor de la nivel de zona de studiu la nivel ευρωπαϊκό.
 • Dezvoltarea unui instrument interactiv pentru selectarea sistemelor unmbunatatite de Cultare a solului pe tot cuprinsul Europei.
 • Analiza efectului politicilor Agricultole si de mediu asupra adoparii sistemelor unmbunatatite de Cultare a solului
Δευτέρα, Φεβρουάριος 13 2017 15: 48

Ταχενχάουζεν

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ WARUM;

Die europäische Landwirtschaft hat die Herausforderung, wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig αρνητικό Folgen für die Umwelt zu minimieren. Derzeit werden die Erträge in manchen Anbausystemen durch erhöhte Inputs (zB Dünger und Pflanzenschutzmittel) und Technologie auf einem hohen Niveau gehalten, ήταν ο Ertragsminderungen durch reduzierte Bodenqualität über. Dieser erhöhte Aufwand an landwirtschaftlichen Inputs kann langfristig die Wirtschaftlichkeit reduzieren und die Umwelt negativ beein? Flussen. Bodenfruchtbarkeitssteigernde Maßnahmen sind notwendig, um den Teufelskreis aus Degradation, erhöhten Inputs, erhöhten Kosten und Umweltschäden zu durchbrechen.

ΖΙΕΛ

Das übergeordnete Ziel von SoilCare ist, das Potenzial von bodenverbessernden Anbausystemen zu untersuchen und standortangepasste Systeme zu testen, die positive Folgen auf die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit στην Ευρώπη haben. 

καθηκόντων

 • Recherche, welche Anbausysteme als bodenverbessernd eingestuft werden können, heutige Vor- und Nachteile zu identifizieren und aktuelle sowie potenzielle Folgen auf Bodenfruchtbarkeit und Umwelt abzuschätzen.
 • Auswahl und experimentelle Anwendung von bodenverbessernden Anbausystemen και 16 Standorten στην Ευρώπη.
 • Entwicklung und Anwendung einer ganzheitlichen Methode zur Untersuchung der Vor-und Nachteile, sowie Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von bodenverbessernden Anbausystemen an den Standorten.
 • Das Studium der Hindernisse für die Anwendung und die Ανάλυση, η Landwirte durch geeignete Förderinstrumente dazu motiviert werden können, passende bodenverbessernde Anbausysteme anzuwenden
 • Entwicklung und Anwendung einer Methode, um die Ergebnisse der einzelnen Standorte auf Europa hoch zu skalieren.
 • Die Entwicklung eines interaktiven Tools für die Auswahl von bodenverbessernden Anbausystemen στο ganz Europa.
 • Die Analyze der Folgen von Umwelt- und Landwirtschaftspolitik auf die Anwendung von Anbausystemen.Ταχενχάουζεν
Δευτέρα, Φεβρουάριος 13 2017 15: 47

Λόντινγκτον

ΓΙΑΤΙ ΠΕΡΙΟΧΗ;

Η ευρωπαϊκή παραγωγή καλλιεργειών αντιμετωπίζει την πρόκληση να παραμείνει ανταγωνιστική, ενώ ταυτόχρονα να μειώσει τις αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Επί του παρόντος, τα επίπεδα παραγωγής σε ορισμένα συστήματα καλλιέργειας διατηρούνται από αυξημένες εισροές (π.χ. θρεπτικά συστατικά και φυτοφάρμακα) και την τεχνολογία, η οποία καλύπτει τις απώλειες παραγωγικότητα λόγω μειωμένης ποιότητα εδάφους. Αυτή η αυξημένη χρήση του γεωργικές εισροές μπορεί να μειώσει την κερδοφορία λόγω του κόστους τους, ενώ επηρεάζει επίσης αρνητικά το περιβάλλον. Βελτίωση εδάφους είναι απαραίτητο να σπάσει την αρνητική σπείρα της υποβάθμισης, τις αυξημένες εισροές, το αυξημένο κόστος και τις ζημιές στο περιβάλλον.

AIM

Ο γενικός στόχος του SoilCare είναι να εκτιμήσει τις δυνατότητες των συστημάτων καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος και να εντοπίσει και να δοκιμάσει τα ειδικά καλλιεργητικά συστήματα βελτίωσης του εδάφους που έχουν θετικές επιπτώσεις στην αποδοτικότητα και τη βιωσιμότητα στην Ευρώπη.

Βασικοί στόχοι

 • Να επανεξετάσει ποια συστήματα καλλιέργειας μπορούν να θεωρηθούν βελτιωμένα στο έδαφος, να προσδιορίσουν τα τρέχοντα οφέλη και μειονεκτήματα και να αξιολογήσουν τις τρέχουσες και πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα εδάφους και περιβάλλον.
 • Για να επιλέξετε και να δοκιμάσετε συστήματα καλλιέργειας βελτίωσης του εδάφους σε 16 τοποθεσίες μελέτης σε όλη την Ευρώπη.
 • Να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί μια ολοκληρωμένη μεθοδολογία για την αξιολόγηση των ωφελειών και των περιορισμών, καθώς και της αποδοτικότητας και της βιωσιμότητας των συστημάτων καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος στους Ιστότοπους μελέτης
 • Για να μελετήσει τα εμπόδια για υιοθεσία και να αναλύσουμε πώς μπορούν να ενθαρρυνθούν οι αγρότες μέσω κατάλληλων κινήτρων για την υιοθέτηση κατάλληλων συστημάτων καλλιέργειας που βελτιώνουν το έδαφος
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή μιας μεθόδου για την αναβάθμιση των αποτελεσμάτων του ιστότοπου μελέτης σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
 • Ανάπτυξη διαδραστικού εργαλείου για την επιλογή συστημάτων καλλιέργειας βελτίωσης του εδάφους σε όλη την Ευρώπη.
 • Να αναλύσει την επίδραση των γεωργικών και περιβαλλοντικών πολιτικών στο υιοθεσία συστημάτων καλλιέργειας
Δευτέρα, Φεβρουάριος 13 2017 15: 28

Βίμποργκ

HVORFOR SOILCARE;

Europæisk planteproduktion har en betydelig udfordring med at bevare sin konkurrenceevne, samtidig med at miljøpåvirkningerne mindkes. Iøjeblikket opretholdes produktionsniveauet ofte ved omfattende brug af indsatsfaktorer (f.eks. Næringssto? Er og pesticider) samt technology, der skjuler produktionstab forårsaget af forringet jordkvalitet. Overdreven brug af disse indsatsfaktorer kan på sigt reducere jordens frugtbarhed og påvirker miljøet negativt. Jordforbedring er nødvendig για at bryde den negative spiral af reduceret jordfrugtbarhed, øget indsatsfaktorforbrug, øgede omkostninger og skade på miljøet.

ΕΠΙΣΗΜΟΣ

Det overordnede mål med SoilCare er at vurdere potensialet για jordforbedrende dyrkningssystemer, samt identi; cere og afprøve stedsspecifikke jordforbedrende dyrkningssystemer, der har positive indvirkninger på rentabilitet og bæredygtighed i Ευρώπη. 

Hovedformål

 • Στο undersøge hvilke dyrkningssystemer der kan betragtes som værende jordforbedrende, στο identi; cere aktuelle fordele og ulemper, og at vurdere nuværende og potentiel indvirkning på jordkvalitet og miljø.
 • Στο udvælge- og teste jordforbedrende dyrkningssystemer i 16 Europæiske studieområder.
 • Στο udvikle og anvende en integreret μέθοδο til vurdering af fordele og begrænsninger samt rentabilitet og bæredygtighed af jordforbedrende dyrkningssystemer i studieområderne.
 • Στο undersøge barrierer για την εφαρμογή afgnede jordforbedrende dyrkningssystemer og at analysere hvordan landmænd gennem egnede incitamenter kan opmuntres til at tage disse i brug.
 • Στο udvikle og anvende en method til opskalering af hasil του frors Forsøgsstederne til europæisk niveau.
 • Στο udvikle et pan-europæisk, interaktivt værktøj til identificationation af egnede jordforbedrende dyrkningssystemer.
 • Στο analysere e; ten ten af ​​ord ord ord br ord mil mil mil mil mil mil j j mil j j j mil j j mil j j mil mil
Δευτέρα, Φεβρουάριος 13 2017 15: 21

Frauenfeld

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ WARUM;

Die europäische Landwirtschaft hat die Herausforderung, wettbewerbsfähig zu bleiben und gleichzeitig αρνητικό Folgen für die Umwelt zu minimieren. Derzeit werden die Erträge in manchen Anbausystemen durch erhöhte Inputs (zB Dünger und Pestizide) und Technologie auf einem hohen Niveau gehalten, ήταν η Ertragsminderungen durch reduzierte Bodenqualität überdeckt. Dieser erhöhte Aufwand an landwirtschaftlichen Inputs kann die Wirtschaftlichkeit reduzieren und die Umwelt negativ beeinflussen. Bodenverbessernde Massnahmen sind notwendig, um den Teufelskreis aus Degradation, erhöhten Inputs, erhöhten Kosten und Umweltschäden zu durchbrechen.

ΟΡΙΣΜΟΣ BODENVERBESSERNDE MASSNAHMEN

Bodenverbesserndes Anbausystem = führt zu anhaltender Verbesserung der Bodenfunktionen

 • Παραγωγή
 • Φίλτρο και und Pufferkapazität
 • weitere Ökosystemleistungen

 

Συνδυασμός von:

 • Anbauprodukt / Fruchtfolge
 • Agronomische Techniken

  (Bodenbearbeitung, Nährstoffe, Wasser, Schädlinge / Krankheiten, Maschinen)

 

ΖΙΕΛ
Das übergeordnete Ziel von SoilCare ist, das Potenzial von bodenverbessernden Anbausystemen zu untersuchen und standortangepasste Systeme zu testen, die positive Folgen auf die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit στην Ευρώπη haben. 

 

ΑΥΓΟΒΑΒΕΝ

 • Recherche, welche Anbausysteme als bodenverbessernd eingestuft werden können, heutige Vor- und Nachteile zu identifizieren und aktuelle sowie potenzielle Folgen auf Bodenqualität und Umwelt abzuschätzen.
 • Auswahl und experimentelle Anwendung von bodenverbessernden Anbausystemen και 16 Standorten στην Ευρώπη.
 • Entwicklung und Anwendung einer ganzheitlichen Methodologie zur Untersuchung der Vor-und Nachteile, sowie Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit von bodenverbessernden Anbausystemen an den Standorten.
 • Das Studium der Hindernisse für die Anwendung und die Ανάλυση, η Landwirte durch geeignete Förderinstrumente dazu motiviert werden können, passende bodenverbessernde Anbausysteme anzuwenden
 • Entwicklung und Anwendung einer Methode um die Ergebnisse der einzelnen Standorte auf Europa hoch zu skalieren.
 • Die Entwicklung eines interaktiven Tools für die Auswahl von bodenverbessernden Anbausystemen στο ganz Europa.
 • Die Analyze der Folgen von Umwelt- und Landwirtschaftspolitik auf die Anwendung von Anbausystemen.

 

FELDSTUDIE ΣΤΟ DER SCHWEIZ

Die drei Feldstudien werden in der näheren Umgebung von Frauenfeld durchgeführt. Es wurden ifnerhalb der Stakeholder Workshops drei Landwirte mit Interesse an der Teilnahme στο diesem Projekt gefunden:

1) Herbert Schär - Biolandwirt,

2) Urs Dietiker - IP Landwirt und

3) Urs Steinmann IP Landwirt.

 

Alle drei Landwirte zeichnen sich durch είναι καινοτόμο bodenverbesserende Landwirtschaftsmethoden aus, wobei sie auch im Rahmen diees Projektes offen gegenüber neuen Ackerbaumethoden sind.

 

ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΓΕΜΜΑΤΣΤΡΑ

1. Εργαστήριο mit Stakeholder - 10. Νοέμβριος 2016

Θ) Themen

Überblick über Feldversuche der letzten 40 Jahre in der Region Tänikon / Frauenfeld

Συζήτηση: Bodengefährdung in der Region Frauenfeld

- Ursachen- und Wirkungsanalyse

Ταυτοποίηση bodenverbessernder Anbausysteme, agronomische Techniken und andere Innovationen:

- Lösungsansätze: nachhaltige Anbausysteme sowie ökologische, wirtschaftliche und sozio-politische Akzeptanz

Akteuranalyse

- Welche Akteure (Personen, Institutionen, Organisationen) sind durch das Projekt SoilCare inklusive Feldversuche angesprochen; Welches sind ihre Interessen;

 

2. Εργαστήριο mit Stakeholder - 6 Δεκεμβρίου 2016

Θ) Themen

SoilCare: Projekt vorstellen

- Zielsetzungen, Fragestellung, Vorgehensweise

- Ιστοσελίδα μελέτης Frauenfeld

- Οριακές συνθήκες για το Feldversuche

Περιοχή Anbausysteme Frauenfeld

- Aktuelle Probleme und Diskussionen bezüglich Anbausysteme in der Region Frauenfeld à Τάσεις

- Ήταν läuft aktuell punkto Forschung / Versuche bezüglich bodenverbessernde Anbausysteme;

- Ποια είναι η Anknüpfungspunkte für potentielle Feldversuche im Rahmen von SoilCare; Ήταν ο interessiert die landwirtschaftliche Praxis;

Σχετικό Akteure

- Welche Akteure müssen einbezogen werden / sind σχετικό;

- Ήταν το ist ihre Rolle στο Bezug auf Anbausysteme; Ήταν ο Σιντ Ιχρέ Σπέζσιφσενσεν Ίντεσεσεν; Ihr Einfluss;

II) Feinziele

 • Vertreter des Kt. Thurgau sowie xxx verstehen die Zielsetzungen, Fragestellung und die Vorgehensweise von SoilCare im Ιστοσελίδα μελέτης Frauenfeld.
 • Ο Die Eingeladenen βρισκόταν σε ένα einer που παρέχεται από τον Mitarbeit im Projekt interessiert.
 • Eine Liste mit a) möglichen Anknüpfungspunkten für die Verbesserung / Optimierung der Anbausysteme in der Region Frauenfeld sowie β) konkreteVorschläge für solche Verbesserungen (unter Berücksichtigung der οριακές συνθήκες).
 • Eine Liste relevanter Akteure, die in die Weiterarbeit einbezogen werden sollen

 

3. Εργαστήριο mit Stakeholder - 22 Φεβρουαρίου 2017

Θ) Themen

Präsentation mögliche Optionen für Feldversuche στο den Problembereichen

- Bodenverdichtung (Unter- / Oberboden)

- Reduktion Humusgehalt / Verlust organische Substanz

- Ungleichgewicht Nährstoffversorgung

Diskussion der Optionen (inkl. Weitere Vorschläge) und Priorisierung

- Nachweisverfahren (z.Bsp. Terranimo, ΔΡΑΣΗ, Obkobilanz, Bodenverdichtungskartierung)

- Ελεγχόμενη κυκλοφορία (CTF)

- Gründüngung

- CULTAN-Verfahren

Weitere Workshops mit Stakeholder sind Ende 2018 geplant.

 

Σελίδα από 8 11