Tabellen nedenfor giver en oversigt over arbejdspakkerne i SoilCare-projektet. 

 

WP  Titel Partnerinstitut WP leder WP-stedfortræder
1 Projektledelse WR Rudi Hessel Erik van den Elsen
2 Gennemgang af jordforbedrende CS    WR Oene Oenema  Marius Heinen
3 Deltagende valg af CS  NEWCASTLE Mark Reed  Niki Rust
4 Metode til overvågning og vurdering af CS   UNIBE Abdallah Alaoui Felicitas Bachmann
5 Overvågning og vurdering af CS  KUL Guido Wyseure  Jan Diels
6 Opskalering og syntese RIKS  Hedwig van Delden  Simone Verzandvoort 
7 Politikanalyse og politisk support   MILJØ Melanie Muro Zuzana Lukacova
8 Formidling og kommunikation GLOUCESTERSHIRE Jane Mills Julie Ingram

    

JordplejeWPDiagram

 

WP1 ProjektledelseDet overordnede mål for WP1 er dobbelt: 1) at sikre korrekt aktivitetsstyring af projektet, 2) at strømline administrative, økonomiske, juridiske og IP-spørgsmål (Intellektuel ejendomsret) for at give FTU-partnere mulighed for at fokusere på deres forskningsaktiviteter. Specifikke delmål er:

 • Aktivitetsstyring for at lette problemfri drift af projektmålene ved at støtte koordinatoren, WP-ledere og andre partnere og udarbejde de periodiske aktivitetsrapporter
 • At håndtere alle de økonomiske, administrative og juridiske forhold i konsortiet
 • Løs ligestillingsspørgsmål i projektet
 • For at sikre god kommunikation inden for projektet og til parter uden for konsortiet
 • At organisere plenarmøder og at lette organiseringen af ​​videnskabelige bestyrelsesmøder

WP2 Gennemgang af jordforbedrende CSHovedformålet med WP2 er at gennemgå og vurdere de nuværende anvendte jordforbedringsafgrødesystemer og agronomiske teknikker i EU. Specifikke mål er:

 • At gennemgå jordforbedrende CS og deres vigtigste drivkræfter i Europa,
 • At analysere de stærke og svage punkter (SWOT-analyse) af den identificerede jordforbedrende CS ved hjælp af agronomiske, miljømæssige og socialøkonomiske kriterier
 • At udvikle og teste en ramme til klassificering af jordforbedrende CS,
 • At udlede tærskelværdier for jordkvalitetog at identificere behovet for jordforbedrende CS som funktion af pedoklimatiske zoner i Europa og
 • At udvikle og teste et beslutningsværktøj, der skal bruges til forudvalg af nøglejordforbedrende CS.

WP3 Deltagende valg af CS

 • Opret multi-stakeholder rådgivende paneler til at guide og co-producere forskning på hvert studiested
 • I samarbejde med rådgivende paneler, identificer de mest egnede måder og formater til formidling af projektresultater inden for undersøgelsesstederne (i samarbejde med WP8),
 • Brug deliberative multikriterieteknikker til at arbejde med lokale konsortiumpartnere for at lette lokale interessenter på hvert undersøgelsessted til at vælge beskæringssystemer og agronomiske teknikker,
 • Indsaml bevis for sociale faktorer, der påvirker vedtagelse af jordforbedrende innovationer (oprindeligt identificeret af casestudiepartnere i WP2 og at informere om udviklingen af ​​scenarier i WP6)
 • På udvalgte websteder skal du indsamle og analysere kvalitative data for at overveje, hvordan dynamikken i tillid og andre faktorer kan forklare den sociale accept og vedtagelse af jordforbedrende innovationer såsom nye afgrødesystemer.

WP4 Metode til overvågning og vurdering af CSHovedformålet med WP4 er at udvikle en omfattende metode til vurdering af både fordele og ulemper ved forskellige CS, som vil tjene til overvågning såvel som evalueringsformål.
Specifikke mål er:

 • At udvikle og teste en omfattende vurderingsmetode for studiesteder
 • At udarbejde en overvågningsplan for hvert studiested i samarbejde med WP5.

WP5 Overvågning og vurdering af CS

 • Implementere den jordforbedrende CS, der blev valgt i WP3 til test i samarbejde med interessenter
 • Overvågning af disse CS i 2-3 år for at kunne vurdere præstation under forskellige vejrforhold
 • Bestem, hvilken jordforbedrende CS, der er bedst egnet til hvert sted
 • Giv demonstrationer af CS til interessenter for at dele og diskutere overvågnings- og vurderingsresultater
 • Opbygning af en fælles database, der muliggør sammenligning af implementering, overvågning og vurdering af CS på undersøgelsesstederne

WP6 Opskalering og synteseDe vigtigste mål for WP6 er at:

 • Syntetiser og integrer resultaterne opnået af WPs 3-5 i de forskellige undersøgelsessteder for at drage generelle konklusioner for anvendelsen af ​​jordforbedrende CS
 • Udvikle og anvende en kvantitativ, rumligt eksplicit model til at vurdere virkningen af ​​jordforbedrende CS på europæisk niveau under et sæt fremtidsscenarier
 • Udvikle et interaktivt værktøj til at vurdere potentialet for anvendelse af jordforbedrende CS i hele Europa.

WP7 Politikanalyse og politisk support At identificere gode politiske alternativer til at vedtage jordforbedrende teknikker, der er undersøgt i de andre WP'er. Mere specifikt fokuserer WP7 på de institutionelle (regerings) aspekter ved at opnå et smartere og mere bæredygtigt landbrug og har følgende mål:

 • At gennemgå aktuelle politikker med relevans for jordkvalitetjordbundsforringelse og vedtagelse af CS
 • At vælge politikalternativer, der skal forbedres jordkvalitet og forhindre jordforringelse i landbruget i forskellige skalaer (Europa, nationalt, subnationalt og lokalt) og efter deltagelse multi-aktør tilgang.
 • At fremme politikker, der kan øges vedtagelse af jordforbedrende CS ved at oversætte videnskabelige SOILCARE-resultater til politiske briefinger

WP8 Formidling og kommunikation

 • Udvikle et avanceret og let tilgængeligt SOILCARE Information Hub
 • Udvikle en formidlings- og kommunikationsstrategi baseret på specificerede mål og mål for at øge projektets synlighed og for at sikre, at projektresultater når den tilsigtede målgruppe
 • Udvikle en række formidlingsprodukter fra forskningsudgangene, der passer til forskellige kategorier af interessenter på undersøgelsessteder, nationalt og europæisk niveau.