Póry

Prostor mezi částicemi nebo agregáty půdy, která se může naplnit vzduchem nebo vodou.